Theodora

Sunchi brasa pa
T h e o d o r a,
demonjo ta kore
su tras den kas ku
kuchu den man,
bida ta kuru ruman,
yunan ta para wak,
wowo ta basha
goti awa
tur di span,
kasi tur siman,
e mesun episodio,
henter plenchi ta
tende gritamentu,
kibramentu glas
pero tog niun
ta bisa un konjo.

E rij di onderstant na Giro
no a bira mas kortiku.
Futuro briyante mira ku
popchi wowo tristu,
Djadumingu reserva
pa misa di Kristu
Sobra 6 dia pa
diabel pobersitu.
Fe den balinja,
sigi briya si
mi reina t’e gritu.

Den flor di su bida,
pida sanka i cheiba
pa habri su dia.
Bai traha, hisa bloki,
boltu matrial, peon e ta,
5or bati
80 floro den su saku.
Buta 5 un banda
pa wela su plancha.
Tanchi su frei trai bara,
tur mainta sinta
na Esperamos
bende briyechi ku kala.
Bunitesa i trastorno
dje klase trahado.
Gai ku muhe sabi
a bai studia afo,
bin bek ku diploma
kiersa nan sa miho,
alpargata a hanja meya
bin ganjabu ku bo ta floho.

E rij di onderstant
na Giro no a bira
mas kortiku.
Futuro briyante
mira ku
popchi wowo tristu,
Djadumingu reserva
pa misa di Kristu
Sobra 6 dia pa
diabel pobersitu.
Fe den balinja ,
keda briya si
mi reina t’e gritu. (2x)

Ku un karta skibi
na Ulandes nan a
manda tata bai kas.
Sin trabou no tin pas.
Isha a stres e koi.
Penshunado viktima
boluntario di su
kara bunita, sonrisa,
den jeans perta,
kurason ku kayo.
Riba su kokot’i man
tin skibi “Amor i Odio”,
un situashon sosial
un tiko miho sin broyo
esei e ta envishona.
Yude ku plaka
pe hanja tiki plaka
kuminsa
su mes kompania
no mas doloi kabes
tesei e ta ambishona.

E rij di onderstant
na Giro no a bira
mas kortiku.
Futuro briyante
mira ku popchi wowo tristu,
Djadumingu reserva pa misa di Kristu
Sobra 6 dia pa diabel pobersitu.
Fe den balinja, keda briya si mi reina t’e gritu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s