Kantado Mayo 2014

TriunfoDiSablika_KantadoMayo-Sorayda

Sorayda St.Jacobs i Grupo Sembra Respet Kosecha Bida

Un kompilashon dje letranan di tur partisipantenan di Kantado Mayo 2014:

“Bai mi ta bai mi tei promove kultura awe. Paso ta yanga e ta yanga.
Ayariba, sigi pusha bai un tiki mas.
Ate ko’ ate ko’, ate ko’,

Habri bo tuma, e yu di tera ta di bo
Laga nos no drumi perde ariba.

Si t’awe ta manan, Korsou nos tin ku tene un man. Palu fuerte, hende ta balente. Nos ta e rais.

Tapushi ta bai laira, no tene berguensa, sintibu orguyoso
laga nos bos resona, pueblo ekspresa

Shimaruku ta pari ku awa
Kibrahacha ta floria na tempu

Stoi tete tete, ban pa nos kana
Bo dia t’awe, bo ora ta awo
Korda gai ta kanta na ora

Ku sodo di mi frente ma sende lus den skuridat.

Pa kada un simya un eksperiensia
Danki na kunuku nos tei selebra
Kosecha di goso
Si bo ke kambio
bola bin aden
Ai brasa bo ruman
pa forma un tranke

Tobo Yawalu, dal e remente
Ala ka ta ka ta, Ala ka ta ka ta
Mi tobo dal e pami
Gruña pami
Ala ka ta ka ta
Ala ka ta ka ta

Un brisa nobo,
Mi ta bistibu na mi pia alpargata
Kompañami ne kosecha mangasina
Djawelo, alpargata yudami koncha
Mi tin ku yega. Zja Zja, Zja, Zja, Zja Zja.

E ira di solo, tende kueru yore
solo, e ta seka lagrima
Nada di mas nunka ta bon

Tende kachu ta supla ei
Seu awe Seu su manise
No tin kwenti pretu ni kwenti blanku
Yu di Korsou mi ta
Mi stima mi ruman mi’n por lage kai

Chapi a wordu krea pa kaba ku shimaron. Nan Dos. Chapi ku bari ta yamabu afo. Nan Dos. E kurpa keinta, sanger keinta. Shon Grandi a duna nos.

Sekura ta pretende ku e pueblo ta di dje. Awaseru ta kore ku sekura. Shi shi shi shi kwe. Shi kwe.

Dawaka
Separa maishi foi bagas pa kome awe
Kòrsou b’a hecha atrobe
Nos herensia mi ta bai karge, na pia mes. Nos ta bai bute den laira pa mundu por mire. Djawe Djawelo
Tembla, tembla lage tera tembla.”

Grupo i kantantenan:

Grupo Ritmiko Sablika:
Marystella”Lady Ella” Bernabela,
Tera a produsi.

Naftaley Pieternella,
Ayariba ta su lugá.

Hoben na Timon:
Gylmar “Jimmy the Kid” Concencion,
Ta barí ku chapí ta ruman.

Stacy Godie,
Un kansion pami seú.

Germain Genaro,
Ku forsa di mi tera, rais nan t’ei.

Furgell Wijngaarden,
Kantadó mayó kanta bo seú

Grupo Power:
Jurella Nita,
Kòrsou ata bo ora.

Grupo Ritmiko Den Dam:
Sorviensky Bonevacia,
Ban hibámi den marcha di Seú.

Christepher Angela,
Danki na Kunuku.

Cariñitos:
Gilion Hanrietta,
Kòrsou e dia yega.

Hoben Positivo i Aktivo:
Dinette Capriles,
Kosecha di goso.

Rumichel Marchena,
Tranké Humano.

Sharnice Aitatus,
Awe tambú t’ei Yawalu.

Rachid Felida,
Sigui mi (Seú ta bai sigui mi).
Heinrich “Richi Rich” Pieter,
Pidi haña.

Tipiko Quality Sound:
Shurlisa Adoptie,
Alpargata.
Jiviencely Isei,
Den Solo.

Grupo Ritmiko Bakano:
Naomi Alexina,
Hala serka bin duna un man.

Sembra Respet Kosecha Bida:
Eric Jacobino
Kunuku di Papai.

Reuben van Lierop,
Yu’I Kòrsou mi ta.

Sorayda St Jacobs,
Nan dos.

Shalomi Baromeo,
Kore ku Sekura.

Animashon Kultural:
Edson Carlo
Kunuku Kòrsou.

Angelo Libinia,
Djawe na Pilon.

Marilou Djaoen-Boeldak
Hala bola, Hala mara
manera un funchi

Grupo ritmiko Gye Nyame
Nadursy Geertruida
Kòrsou b’a hecha atrobe

Grupo ritmiko
Gye Nyame:
Sharrel Denisia,
Riba mi tera.

Karabela:
Rudaylison Doran, Na pia me

Givienca “Gigi” Clotida, Kolog’é den laira

Grupo Kompèr:
Ishahier Monte, Tembla Tera

Menos

Menos periodistanan ulandes ku ta disipulonan di Meindert Fennema
Menos managernan makabama ku a kaba baha feu avion i ke manda riba bo.
Menos entiero
Menos buida
Menos werfano
Menos mente inferior ku ke konvense pueblo ku ta YDK su mes falta ku aya na NL nan ta rasista
Menos odio internalisa
Menos kabai di Troya
Menos tax holiday pa invershonista
Menos tereno di Maal den man di herederonan
Menos kas sin awa i lus
Menos gobiernunan guruguru
Menos kangreu kolonisa den bari
Menos prensa pumpulunchi
Menos muhe forsa trahando den Campo
Menos machismo
Menos maligno
Menos VVD, VBC, PVV, MCB, VOC, WIC

Menos, menos, menos, menos
Menos, menos, menos, menos
Menos, menos, menos, menos

Menos McDonalds, Kentucky,
Burger King
Menos ningamentu di kome berdura ku fruta
Menos karanan sin wesu
Menos skolnan kashot
Menos PBL, TKL, PKL
Menos Havo Vwo sin studiantenan di famianan vampirisa pa kapitalismo salbahe
Menos salbado blanku paternalista ku no ke pa bo oumenta bo potenshal natural
Menos politika ponsius pilato
Menos kontrol kultural kouchi boulo
Menos kwementu ko’i hende
Menos skeptisismo di soberania di kuminda
Menos komersiante chabelitu
Menos intelektualnan ku ta skibi na ulandes pa un publiko elitario
Menos makamba miyonario sinberguensa
Menos kabesnan di servisio ku malehempel
Menos akademikonan for di universidatnan di Leiden, Amsterdam, Nijmegen ku thesisnan distorshona riba sklabitut i kolonialismo sin por empodera pueblo
Menos hende studia den siensianan sosial ku no ta sali defende un nashon humiya
Menos huristanan ku ta inkapas pa interpreta lei for di skinanan historiko di opreshon, rasa, klase, genero
Menos kuaresma komersialisa
Menos temor eterno di e palabra supremesia blanku sin buska drechi kiko e ta representa

Menos Bosman, Menos Bosman, Menos Bosman, Menos Bosman
Menos, Menos, Menos, Menos
Menos, Menos, Menos, Menos
Menos, Menos, Menos, Menos
Menos, Menos, Menos, Menos

Menos Rutte, Menos Rutte,
Menos Rutte, Menos Rutte
Menos Rutte, Menos Rutte
Menos, Menos, Menos
Menos, Menos, Menos
Menos, Menos, Menos

Kantika di un Peregrino di Pas ku No Ke Perese

Hopi gritunan di lamento
Ora kos ferfelu tristu
pasa
bo ta blo
bisa: hasi
orashon
pa kos kambia.
Pero ta via telefon
of tras di mikrofono
bo ta keda papia, hasando
den bo facebook rabia.
Otro ta batisa nan mente ku boter, siensia nan sesu ku ganja.
Tin ta grita: DJ lanta, lanta DJ, lanta.

Dolo den mi kurason
mi tin ku sake.
Kara yen plooi di
problema nos tin ku vense.
Babilon no ta kai den 1, 2, 3
Pero un bon skarmai di nos tur
e tin ku len un be’

Den frieu den nan outo niun
ta mira ku hopi ta na pia
nan ta kana, pa kwe bus, den
un awaseru nan tin ku warda.

Yega trabao, traha,
fangu insulto, keda molestia,
guli dignidat, bin kas
fin luna ku 800 shen,
kasa a kai feu dak,
pia den yesu.
Koppelbaas no a paga SVB, desampara.
Un famia di 4 ta
soseshi ku aros nan ta respu. Negoshinan ta abusa,
inspektor di labor
no ta kontrola.
A prohibi tur hende
no djoin sindikato.
Miedu tur kaminda,
poko ta borota.

Dolo den mi kurason
mi tin ku sake.
Kara yen plooi di
problema nos tin ku vense.
Babilon no ta kai den 1, 2, 3
Pero un bon skarmai di nos tur
e tin ku len un be’

Pastor enbano
ta skupi versikulo,
mannan sushi.
Mishido di mucha
pesei den klas
nan ta timido.
Merdia bebe
Starbucks frapachino
bo’n ta papia
papiamentu
mas
ta ulandes so
pa hibabu
na bo
paraiso.
Predika un ekonomia
berde sin poder dje
trahado pretu.
Kurpanan sin bida
den un mondi karbonisa.
Rikunan ta sigi horta i
abo tin ku ekonomisa.
Mero a bira saldinchi.
Barbie ta yora ku un wowo,
otro ta wak spil, modela panja.
Pinta kara, fia peluka
bai fiesta sigi baila.

Dolo den mi kurason
mi tin ku sake.
Kara yen plooi di
problema nos tin ku vense.
Babilon no ta kai den 1, 2, 3
Pero un bon skarmai di nos tur
e tin ku len un be’

Laga e beibinan gatia, nan ke sinti brasa di nan mama i tata. (3x)

Mangel

E ke bai feu djaki
For di ratu ora e tbt tur na kaki.
Pariba aya, un kuart di su bida plama.
Na werki, Henny den kelki e ta korda e koi bon si. Riba Suzi dal un ronchi bin bek tuma paki hiba Jan Sofat. Jamaikinonei a sine ku lealtat no ta pa bombaklat. Makambanan a yude komprende ora hasi froude laga tiki spor atra’. Su eks Brazileiro a inspire nunka laga bo moralidat spiritual na ka’. Candomble ku misterionan, e anhelo fogos pa klara a engendra su bon deseonan.

Salmonan skibi ku
plumanan di manteka
Na rudia
deboto na
un dios ku a bisabu
venera Fuikdag
modela den un bikini ku por a yuda un mama soltero pa un luna.

Su barika ta grandi, tata kriansa ta baba riba dje gritande’e ‘Ban Pami’| e ta wak Melani| kara riba ki krou bo ke| miho su mama a kome blous hinte
Protega kontra Oyada palabranan sabi . Mara ela skuche e dia ei.
Tata a bai lage ora e tabatatin 7 anja
E holo dje bolo kashipite so e ta rekorda. Di Vsbo mande pa AGO ta di un famia pober tog e ta, kalidat di ensenansa no ta importa, ku nan bida bo por hasi ki ku ta, kon ku ta.

Anzue di anarkia aleluya
ta bora korokoro di inosensia.
Gatia den un mundu di
maskaradanan pinta ku
krus shinishi.
Nan ta studia
kuaresmalogia,
yuna 40 dia,
satanisa nan
eksistensia pa
400 bahadanan solar.
Polbu di bosnan insolente
ta laga litania di un bario oprimi eksplota.
Kandela di fiernu purifikando e huesnan ku nan pali horka
priveligia den nan man.

4 iglesia no por a span
un reda di spiritualidat
p’e agresornan no trompeka, kai.
2 pastor den nan espasio di santufikashon no por a reskata kompashon kristian,
restourando nan bario.

Bo’n por tapa e 2 kachunan riba boso kabes ku un dede.

Paso t’un choller e ta
Paso ela horta den mi ka’
Paso ela kwe ko’ di mi
Paso humá e ta
Paso e ta hole stinki
Paso t’un choller sushi degasiado
Bo por rous e
skupi’e
Reis riba dje
Dal E
Piedr’e
Lage hoga den
un plas di sanger
Dia ela trompeka,
kwantu bes bo a
purba di stret su lomba?
Ora e tabata plat abou,
kara pega riba lona,
ba yude visualisa,
ku su korona nunka
niun hende por kite for di dje [?]

Cft i Sifras i Kon Un Grupo Chiki Ta Sigi Disinforma

E rueda di prensa di ayera yama pa minister-president Ivar Asjes i minister di finansas Jose Jardim tabata unu dorna ku sinta i hopi blas mei mei di un ambiente festivo sobrio pa e motibu ku gobiernu di Korsou a keda alivia pe kitamentu di e instrukshon finansiero ku ela sigi bon mucha ku reino (lesa Ulanda) a ordena na yuli 2012 bou di gabinete Schotte via e kolegio ku ta supervisa finansas di gobiernu e asina infama Cft (College financieel toezicht).

E lei di reino ku ta atende ku supervishon finansiero ta un herensia di e negosashon na rudia di e gobiernu di pasado kabesa pa PAR.
E ta instrui gobiernu kon e tin ku drei e plaka di pueblo den su presepuesto sin kai den muchu debe. E arte finansiero ta pa korta hopi den bo gastunan, spar i tuma medidanan mas fasil kaminda por balansa e potmoni di gobiernu. Riba su website http://www.cfta.an mes ta relata e akshonnan ku mester a keda tuma pa gabinete Schotte ku a tarda pa yega den un bachi di lei den Parlamentu pa hana aprobashon: “E medidanan tabata relashoná ku introdukshon di e seguro básiko i indeksashon di e tarifanan di salubridat, subida di e edat di penshun te 65 aña i subida di e prima di AOV i kobransa di konseshonnan di kompanianan di gobièrnu. Ademas lo a ehekutá maneho firme dirigí riba minimalisashon di e kantidat
di ámtenarnan a base di un desaroyo natural. E Kolegio ta konstatá ku a presentá un tardansa konsiderabel ku ta hiba na e défisitnan den 2012.”

(Riba tur esaki tambe a buta un subida di produktonan di luho di 9%.)

Un sala yen ku periodistanan pero e preguntanan, ku mester a klarifika un materia finansiero komplika, no a keda hasi. Interogatorio pa move e mandatarionan konserni den un skina di politikeria si tabata na ordu pero lokual pueblo mester a risibi tabata informashon alkaso pa avansa den konosementu finansiero.

1. Kiko por bisa ku e leinan di konsenso despues di 5 anja lo bin evualashon si gobiernu no a faya? Of pasobra a hanja un instrukshon tin ku sigi 5 anja stret di nobo sin faya te ku 2018 enbes di 2013?

2. Unda e infografiko di parti di gobiernu pero tambe di prensa kaminda den un forma ilustrativo ta mustra ku sifras na plaka chiki kon e malchi finansiero di gobiernu tabata den e ultimo 20 lunanan pa optene un salida for di e instrukshon di e lei di reino?

3. E intenson ta pa subi OB mas, reforma e forma di paga impuesto pa medio di kita e kadenanan den e sistema ku ta hasi e produktonan mas karu ku nan originalmente mester ta.
Lo hasi e aparato mas chikitu pero na mesun momento por ehempel e pregunta ta kon ta bai yega na un efisensia den bo departamentu ekonomiko, laboral, edukashonal sin subi bo nivel di kontrol den e sektornan ei? Gobiernu ke mas trahado sosial den bario, na skol. E ke mas inspektor den komersio, mas trahado di BAB pa kobra impuesto pa mas plaka yega den lachi di ministerio di finansas. Mas kontrol den labor pa hana pa gobiernu por drei ku mas finansas ku awoki no ta keda kobra.
Oumento di kontrol mediko i salud nashonal pa skapa gastu riba nos presupuesto. Kon ta bai hasi esaki ora bo ta planeando pa retira hende?
CBS e buro pa statistiknan mester di hende, por lo menos dobel ku nan tin awoki pa inventarisa situashonnan, hasi analisis, saka konklushon den nan raport ku lo yuda gobernashon di Korsou. Asina tin un kantidat di institutonan, fundashonnan ku mester subi nan empleo pa Korsou bai dilanti riba nivel sosial, ekonomiko, finansiero, edukativo, religioso, kultural, deportivo.
E vishon ta kontrali i media no ta yudando pueblo pa aklara e diferente puntonan ku ta un konsekuensia di e medidanan ku tin ku sigi.

E banda ku tabata representa e aliansa di NO na e referendum di 2009 a stanka nan mes progreso di konsenshi na momentu ku nunka mas, despues di e resultado di e kampana elektoral riba e pakete ‘negosha’ di struktura estatal, no a harma un edukashon konstante pa pueblo via radio, televishon riba ekonomia, finansas i gastunan publiko pa krea un konosementu finansiero sosial emansipativo ku lo a duna un apoyo popular pa kontradisi e regimen di e teorianan bieu di kapitalismo karibense-ulandes-merikano.
Pa muchu tempu te ku awoki 2014 ta keda usa pueblo komo karne elektoral pa sigi siegamente e fantasianan politiko. Pa falta di kompronde, di hanja splikashon kon e wega finansiero ta hinka den otro ta sigi kai den nan trinchera di trasteria.

Ta fresku den hende su mente kon
Caryl Monte i otronan komo e saserdotenan grandi di asuntunan finansiero a traha un raport pa atende nos debenenan via un otro manera.
A grita interesante na Latin: “Habemus explicationem Alternam” pero e kurason, pa sigi borda, sigi plama alternativanan di hendel finansas publiko den e pueblo pa nan kompronde i produsi nan mes alternativanan nunka ta tei. Esaki tabata nos ekspertonan finansiero, ku hopi retorika a yora Tula, a purba di trese e nostalgia di plantashi Kenepa pa gana e referendum.
Nan nunka tabata interesa pa di berdat libera un pueblo. Si tasina ela frakasa prome ku nan a kuminsa kune. Kisas ta e abogadonan Pepi sulvaran, Anthony Eustatius i Chester Peterson ku ta boga pa kita e leinan di reino por yuda buska ekspertonan ku por introdusi strukturalmente un edukashon finansiero popular. Peppie tin un ruman ku ta dono di un korant, e por puntre si e por sakrifika un pagina pa siman pa hasi e pueblo mucha mas sabi riba nivel di ekonomia i finansas. Lo ta un bon kos di Vigilante si Lilo Sulveran un ferviente NO-ista rekonose e obligashon emansipatorio ei. Pero no ferwagtu muchu kos pasobra chukulati i skuma ta dos kos total diferente. Un liberashon wisewas ku lo mantene e strukturanan di poder den kasi mesun man semper tabata e anhelo, kiermen un libertat lalilali net sufisiente pa drumi lanta kedando di dwalu den un obediensia sosial ku lo sigi hincha nan saku i no esnan di nos. Esei nunka.

Flying Free

Unionizing the amor ku amor payback workers. Harry Zimmerman screamed fuera Satanas in churches trying to keep Tula out because of his color. Mixed hues up in the lucha for freedom marches taking back his honour.

Boka Sami saint, all halo’d up like a 7 rayed rainbow.
Krioyo tones.
Such a melodic voice prowess.
Super Dynamic Blackness.
Triple crowned Tumba king.
Abracadabra pregonero prince
You know what I mean.

Te- de- dei- bo- ka- chei
Te- de- dei- bo- ka- chei
Weinato- wilding out.
Improvisational clout.
Gentleman you looked so worried,
I saw the lady just tell you goodbye. Seu riddims kissed the Banda Bou sky. You stayed stuck muñeca.
Pega peikis, Zim Zam Zoem in the 70s and 80s.

Guh leh guh leh guh lah
Bazjaaaan KarpaaaataaaA
Awe nos ta kantaaa

‘Ma los un bala
Ma saka mi revolver
Ma saka mi chikoti
Lembe ku palu
Ma lanta loko’
Tambu stories
He woke up crazy
Was just a dream yo
He tried to kill colonial inferiority cancer with musical-culturalist chemo.

Un grupo di katibu mei mei
Ever since I was a youngin’ I be defending Curacao with my goddess-given talent. Harry dawaka, give me a chance. Remember, I’m with the people.

Zjogoro,
Saminero home remedies, drinking
shark oil with a slice of orange.
Makamba said: I can’t hear y’all
’73 groovy, groovy bell bottoms, platforms, afros in the Roxy winning big with Win Coffie’s posse.

Ya thought you could change the world your moms is still straight crying. Fea como tu, unhappy woman.
Rasta man fled the yard, left his herbs. Babylon be coming. But it cannot defeat the krioyo Korsou giant. So dance and gosa, chabelitu in the carosa.

Ba sinti dushi,
ba sinti duuuushiiii
Ba sinti dushi,
ba sinti duuuushiiii

Harry Zimmerman 1950-2014

[Special thanks to Pachi Damon, Gibi Doran, Patrick Martijn at MAS99]

Katibukrasia Ta Bai Ka’i Zengene

Wiels na Universidat di Korsou durante protesta di studiantenan.

Wiels na Universidat di Korsou durante protesta di studiantenan.

”Konsientisashon por keda eksperiensia komo un menasa. Mientras bo ta tene pueblo ingnorante, bo por manipula i keda na poder pero na momentu ku hende bin bei ken e poderosonan ta bo ta hanja un skuifmentu di poder ku bo no por skapa for di dje. E pobresa riba e isla aki ta mane tur, un simptoma. Desigualdat ta e problema real di nos sosiedat. Na un banda di kaya bo tin luhoso Sun Valley i na e otro banda muchanan ta lanta, krese den un miseria. Si bo kuna ta para na Ser’i Fortuna, bo ta perdi. I esaki lo keda asina te dia ku e poderosonan, e representantenan dje mundu kapital kompronde ku nan tin ku ofrese chensnan igual na e pueblo. I ora ta asina leu, lo bo tin di haber ku e reperkushonnan: e sentido di ta insatisfecho, kriminalidat. Mandatarionan dje delaster 40 ana a faya den kombati desigualdat. Pesei segun sifranan di e indise di desaroyo humano di Nashonnan Uni 40% di e poblashon di Korsou ta biba den pobresa i 12% tin na su disposishon mas ku 4/5 di tur entrada finansiero. Si bo no tuma medida, esaki lo resulta den un konfrontashon frontal. Un revolushon.” – Helmin Wiels

E dokter, speshalista, no ta sakfrika su salario, hipotek, fakansi i alerta e malpraktikanan den salubridat.

E abogado, fiskal, grifier no ta bai saka su garganta i denunsia e korupshon hudisial i huridiko.

E akountent, e profeshonal finansiero no ta bati bel pa e konkelmentu ku plaka den offshore, na bankonan, seguronan i fondonan di penshun.

E pastor ta para wak ku krus i rosario den su man i beibel bou su brasa.

E sindikalista ta riba su politika laboral di pan i manteka, hustisia pa tur obrero no ta un prioridat.

E jufrou i mener di skol ta alergiko pa ensenansa edukativo emansipativo kritiko.

E sirkulo ta kasi ront.

E artista no ta kanta, skibi, pinta, filma, deklama un realidat ku ta kuestiona e desigualdat krea na Korsou ku fervor kreativo pa medio di su arte.

Bou di e bandera di un Katibukrasia a laga pueblo kere ku wegi number i spat plaka ku bo’n tin na kasino ta bon pa ekonomia. Un katibukrasia kaminda e elite dominante tin e makinaria di produkshon den su poder. E ta suministra trabou, e ta e fuente mayo di e sirkulashon di finansas. Un ilushon ku pueblo mes a yuda krea bira un realidat. Un klase mei mei ku a sali for di un famia ku a nanse den un kas den un bario popular, bai skol, hanja beka bai studia NL of aki na Korsou mes i sali for di su bario empobresa bai biba den un kas ku 2 bano, kura ku 2,3 outo. Su eskoho ta unu fasil, mirando e influensia minimo di un ideologia sosial ku por a saka man i yuda su prohimo. E lo aspira pa meskla den e aristokratnan, e tambe ke mas i no menos. Su afan no ta pa kibra kabes kon ta konstrui un trampolin pa tur e miles di hende ku ta pega den un pobresa sosial pa nan tambe por bula ‘fo di e ghetto ku a keda krea pa politikonan instrui pa e haledo di kabuya kapitalista krioyo. E hendenan den barionan popular ta hende ku ta susha nan mes luga, nan ta ordinario, pendeu pia abou, nan muhenan ta keda kalifika komo puta, nan hombernan ta maniak bobo ku hopi nunka a kaba skol sekundario. Ala fin ala fan e tipo di hendenan ei, ku ta para den rei pa piki onderstant of ta sobrebibi riba un salario minimo no merese e ayudo eleva institushonalisa di e klase media.

Bos di diabel no ta yega fiernu
Despues di a mata varios lidernan pretu na Merka den fin di ananan sesenta den un periodo kortiku otro organisashonnan radikal a lanta pa kontesta e agreshon rasial. Artistanan a usa nan arte komo kachu pa guia rabia i impotensia den poder politiko, bosnan sivil di resistensia. Suidadanonan a kuminsa buska formanan pa yega na duna nan komunidatnan poder. A sali, revista, programanan na radio, televishon. Korantnan a lanta of resusita ku un spiritu nobo pa kombati e kolonialisno domestiko, purbando di sera un aliansa ku tur hende di tur kolo pa enfrenta i asota supremasia blanku.
E kaso di nos den Karibe ta otro.
Ora Walter Rodney a keda asesina na Guyana nan a lora bek den nan peleanan politiko sin liderasgo pronunsia pa kontesta kapitalismo i su sed di sangra e klase trahado. A fusila Maurice Bishop i su kamaradanan na Grenada i te dia di awe e pais ta kokocha riba su kaminda di independisa su mes den Karibe. Tur esaki a pasa den komienso di ananan ochenta. Un lapso di 30piku ana i ketu bai tin un buskeda pa un formula pa sali for di e labatiba ku a keda kousa pa kolonialismo oropeo i imperialismo merikano ku 2,3 tengla di elite karibense.

E ta un tangana fuerte.

Den tur esaki Helmin Wiels a maniobra su mes na bida e ultimo 10 ananan, ratu ratu ku un tou di disparati i desepshon pero mirando bek, analisando e sirkumstansianan pa un pais kolonisa te den filigrana di nos wesu pa un poder ulandes ela demostra ku su movementu sosio-politiko un grado haltu di un elokuensia edukativo emansipatorio.

Biba den un chokamata di donferstan, naturalmente semper lo bo hanja opositornan ku ta amplifika e bos di e opresor sin por a refleha tur e faktornan ku ta hasi un hende un lider na Korsou biniendo di e klase trahado.

Gosadera di dia tabata pa diskuti si e kantika dobel sinti ‘Kilo di Lanto’ por a keda toka durante marcha di despidida di Karnaval 2014.

Akademikonan un lam un siegu ku tras di nan buro dorna ku diploma no por usa siensia sosial i tekniko pa ofrese solushonnan pa pueblo. Un prensa ku ta skonde pa e retonan pa stop di tiranisa su publiko, bendiendo propaganda pa notisia, redakshonnan di warimba destabilisando un konsenshi nashonal ku nan kampana di desinformashon.

Kapitalismo nunka ta kabisha, mane diabel e no ta sosega, e no ta baha warda. Bo wowo mester ta hanchu habri semper. Si bo no buska forsanan ku metanan komun, si bo strategia no ta pa organisa bo pueblo riba tur nivel, tur dia tur ora, bo ta destina di paga un forlestu 24/7/365 pa yora bo destino. Di kuna te kelder.

E chispa pa yanga den un kandela di kambio sosial a presenta su mes despues di varios okashon atrobe un bja mas na 5 di mei 2013. Despues di 10 luna tur liderasgo di kada skina mester por enkurasha otro pa baha for di e nubianan di manipulashon mediatiko, inmadures politiko i sosiopatismo empresarial.
Ta un simpel supla chiki of rafaga di resistensia ku por koregi e fayonan komete den pasado.
Kuarisma ya tei kaba, bo’n sa nunka.