30 di Mei: Oportunidatnan Perdi of Speransa pa Futuro?

Artikulo skibi pa historiado Franklin ‘Max’ Elstak publika den Extra 24 di mei 2014

Den ananan 60 di siglo 20 Korsou tin un deterioro sosial-ekonomiko ku a afekta un gran mayoria di e poblashon. Na ana 1965 kasi un kuart di poblashon tabata desemplea. Klase sosial i oportunidat sosial-ekonomiko ainda tabata mara na grupo etniko, a konsekuensha di e herensha historiko-kolonial di sklabitut, funda riba e relashonnan sosial di desigualdat. E klase trahado den su mayoria tabata konsisti di Afrodesendiente. E entrada promedio di poblashon entre ananan 1958 pa 1965 a baha di 1078 doler pa 961 doler pa ana.

Entre e ananan 1958 pa 1968 kosto di bida a subi ku 10%. Den ananan ’60 kasi 75% di poblashon tabata depende pa su sobrebibensha di un persona ku un entrada di menos di 5000 florin pa ana. Pues kasi un terser parti di poblashon di Korsou tabata balansa algu riba e indise di pobresa.

Tur esaki a konsekuensia di ekonomisashon den e sistema di produkshon denter di e sektor petrolero. Retirunan masal a kondusi na oumento di desempleo na Korsou.

Di aya banda un individuo pertenesiente na e grupo elite pudiente tabata tin un entrada ku tabata 80 biaha mas haltu ku un persona ku un entrada bou di indise di pobresa. E desigualdat aki no a mengua, pero a perdura dekadanan despues di ananan ’60.

Sifranan di senso 2011 ta indika ku di e 121.000 habitante di nos pais riba 15 ana, kasi 99.000 tin un entrada. Alrededor di 22.000 no tin un entrada. 15% di e 99.000 persona ku un entrada ta gana mitar di e promedio di entrada bruto bruto mensual.

Ta mas ku ku opvio ku hopi famia den un unidat domestiko no por kumpli ku e nesesidatnan basiko elemental manera kuminda, pana, kas i edukashon. E entradanan di yudansa sosial ku gobiernu ta duna no ta yega pa kontraresta pobresa. Mamanan soltero desemplea, mamanan kabes di famia, personanan ku un hendikep(deshabilidat) fisiko, hobennan desemplea, kobradonan di ‘onderstand’ , penshonado i adultonan mayo ta konfronta problemanan serio pa sobrebibi.
Un estudio di OECD (organisashon pa koperashon di desaroyo ekonomiko) 2013 a formula kriterionan di desigualdat di entrada den paisnan industrialisa. “Benchmark” den e paisnan aki ta ku e parti di poblashon ku ta gana menos ku mitar di e entrada nashonal ta 11%. Naturalmente Korsou no ta un pais industrialisa, pero na numeroso okashon nos ta posishona nos mes komo tal. Den e kuadro ei un komparashon kisas ta hustifika. Na Korsou 43% ta gana menos di e promedio di entrada bruto mensual di 2830 florin.

E susesonan di 30 di mei tabata ekspreshon di frustrashonnan akumula atraves di generashonan di eksplotashon i tresaso sosial-ekonomiko di e grupo mayoritario di Korsou.

E ananan direktamente despues di 30 di mei a konose te na sierto altura un rekonosimentu di e grupo mayoritario di pueblo di Korsou. E klase trahado a disfruta di benefisionan sosial ku a keda inkorpora den leinan laboral i provishonan sosial. Riba tereno sosial politiko tambe a bini algun kambio no muchu fundamental: Antias a konose su prome gobernado i minister president pretu i Korsou a hana su prome ‘gezaghebber’ pretu. E kambionan aki tabata mas bien kosmetiko, pasobra nan no a trese kambio fundamental den e relashonnan di poder na Korsou. E klasenan dominante a mantene nan posishon privilegia denter e sosiedat. Denter di e proseso di emansipashon a surgi un ruptura sosial di e persepshon historiko kultural di inferioridat di e mayoria di e poblashon Afrodesendiente. E ruptura sosial a influensia i fortalese e proseso di buskeda i formashon di un identidat propio i genuino di e Afrokurasoleno.

Lamentablemente no a stabilisa i fortifika e proseso aki ku un maneho/politika edukashonal struktura denter di nos institushonnan di ensenansa, edukashon i formashon. Manera nos a indika no tin masha hopi kambio riba e tereno ekonomiko. No a bin kambionan signifikativo den e situashon ekonomiko di un gran parti di nos pueblo. Fuera di esei politika di rekolonisashon hulandes i e posishon asumi pa gruponan ekonomiko poderoso ku ta sali solamente na defensa di nan interes komersial spesifiko sin tene kuenta ku interes general a afekta i influensha e proseso di emansipashon politiko i ekonomiko di e mayoria di nos pueblo.

E ekspreshon “pan i rekonosimentu” ta ilustra e 2 faktornan mas importante ku a kondusi na 30 di mei esta un distribushon inhusto di entradanan ekonomiko i diskriminashon rasial ku ta kondusi na un posishon i status sosial inferior di prinsipalmente e mayoria Afrodesendiente na e elite blanku denter di e sosiedat di Korsou.

E faktor sosial-rasial a hunga un papel importante. E ekspreshonnan: “e Bon Yu-di-Korsou” i “e Yu di tera” ta ilustra e diferenshanan eksistente entre e gruponan minoritario pudiente blanku i e grupo mayoritario de desendensha Afrikano. Ta di lamenta ku e tendensha di 30 di mei den direkshon di krea un identidat propio fuerte, mas patriotismo i formashon di un nashon solido no a keda kristalisa. Gobernashonnan susesivo no a institui un maneho di ensenansa pa lanta un sentido di orguyo rondo di e konosementu i saber di kultura i historia di Korsou bou di hubentut.

For di ananan 90 estado hulandes pa motibunan strategiko, geo-politiko i geo-ekonomiko a desaroya un konsepto di kambionan huridiko-estatal den Reino Hulandes. Pa logra e ophetivo aki estado hulandes a presenta limitashonnan den outonomia di Korsou impone un direkshon di mas koperashon obligatorio i supervishon di Reino, lesa Hulanda. E kambio di direkshon di mas koperashon obligatorio i supervishon di Reino, lesa Hulanda. E kambio di direkshon aki a keda hustifika pa e supuesto mal gobernashon ku ta eksisti na Korsou, prinsipalmente riba tereno finansiero ku defisitnan presupuestario struktural i un debe nashonal haltu. Tambe e oumento grandi di kriminalidat ku alaves a traspasa frontera di Korsou i yega Hulanda tabata un otro motibu pa estado hulandes interveni den nos asuntu.

Preshon desproposhonal di estado hulandes riba gobernashon di Korsou despues di ana 2010 pa balansa presepuestonan a sigui afekta e mayoria di nos poblashon i a kondusi na un oumento di pobresa den barionan manera Seru Fortuna, Marchena, Wishi, Buena Vista, Koral Specht i areanan grandi di Banda Bou. E maneho politiko di ultimo ananan no a logra di solushona e problema grandi di desempleo. Tin tur indikashon ku e politika aki a trese bienestar pa un grupo priveligia. E politika di desaroyo ekonomiko a hasi dano na union i solidarismo bou di e klase trahado. Medidanan fiskal pa subi entrada di gobiernu a krea desunion, desempleo i mas individualismo pa por sobrebibi. A surgi un oumento desproposhonal di kriminalidat i korupshon.

Esaki ta kontrali na e perspektiva di mehoransa sosial ku 30 di mei a krea pa mayoria di nos sosiedat. E esperitu di mas bienestar pa un i tur i rekonosimentu pa mayoria di nos poblashon ta eksistente. Solamente gobernashonnan di ultimo dekadanan no a fungi komo katalisador di e pensamentu aki. Manera ya a manifesta, gobiernunan a opta pa desaroyo ekonomiko i saneamentu di finansa publiko pa por a indika kresementu kuantitativo i material. Sinembargo desaroyo ekonomiko riba su so no a logra trese bienestar sosial pa pueblonan na mundu. Esaki ta resalta den e vishon ku mayoria gobiernu a aplika e ultimo dekadanan den mundu i e resultadonan ku esaki a genera. Aplikashon di e konsepto antikua di desaroyo ekonomiko komo uniko sektor pa logra bienestar sosial lo sigui okashona empobresimentu aselera.
Mester bini un kambio di paridigma ku enfasis riba un desaroyo sostenibel ku ta hasi uzo di tur rekurso humano i natural pa subi kalidat di bida di tur siudadano irespekto desendensha, genero, kredo i posishon sosial-ekonomiko i sigura alaves bienestar i eksistensha pa futuro generashonnan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s