Degenerashon di Diosnan Chiki

Krus Katoliko Korsou 2015

Revelashonnan di e misterio yama Kristu e Hesus por keda deskubri den bidanan di hende komun i koriente luchando dia pa dia bou di sirkunstansianan ferfelu ku ta parti di un diseño pa tene nan wantá manera nan ta. Disipulonan di e Dios den shelu a keda interpreta pa hendehombernan ku e meta pa hinka e spiritu di salbashon den mundu den nan kurpa durante nan lucha di sobrebibensia sosial. Iglesia katoliko for di sklabitut drentando kolonialismo tabata e guia religioso prinsipal ku nan beibel den man komo kompas kristian.

E fundeshi di fe blanku kristian aki a skapa bida di hende pero tambe i hopi biaha desmenti a kosta hopi bida di hende, e preis pa adora un dios blanku, obedese un frater blanku tabata destrui e eksistensia indigeno di e ser humano pretu. Su forteleza imaginario afrikano di su mes a keda remplasa tiki tiki durante siglonan pa un prenchi hulandes blanku ku balornan kristian katoliko, ya asina e por a funkshona mas miho den un sosiedat mitar siegu mitar zurdu pa komplase e orden di kapital komo un sirbido ku nunka lo kontempla un kambio radikal pa mehora nan bida sosial i spiritual pa semper manera e konsenshi Kristu originalmente a ordena.

E mandato religioso ta keda unu dudoso mientrastantu obispu Luis Secco no ke krusifika kapitalismo krioyo ku a keda konsibi ku bendishon di katolikonan for di kuna na Korsou. Konsekuensianan ta ku religion a bira katibu di politika i podernan di plaka i esaki a resulta den un katolisismo kaotiko. Sigiente ta algun karakteristikanan ku e delaster tempu, dianan a laga komunidat kuestiona e outoridat religioso:

1.Un representante di Dios riba tera durante su predekashi a risibi sorpresa di bida ora personanan deskonosi a horta den outonan stashona den luga di parkeer na La Birgen Del Carmen na Parokia di Groot Kwartier.

2. Un komunikado di obispado di Willemstad ta sali 7 di November 2014 bisando ku: “Mons. Luis A. Secco a anunsiá na e saserdotenan ku pa promé i di dos siman di Yanüari 2015, lo tin kambio di e siguiente pastornan di parokia: P. Simon Wilson aktualmente na parokia di Groot Kwartier lo bai Katedral di Pietermaai;….”

3. Atardi lat 12 di November pastor Simon Wilson ta haña pastor Danilo Morales di parokia di Wishi morto den kas den un plas di sanger. Pa motibunan deskonosi ta dera pastor na Korsou sin warda pa su famianan por biaha bin Korsou pa tuma despedida dje of kumpli ku kisas e deseo pa lage keda dera na su pais natal.

4. Otro komunikado 20 di Yanuari di obispo Luis Secco ta sali den prensa indikando: “Konsiente di e tarea di un Pastor di parokia i di un vikario ku tin un área di maneho den nos Diósesis, ami komo obispu di Willemstad a yega na un desishon di duna Rev.P Simon Wilson un periodo pa su desaroyo personal i spiritual, ….”

5. E frase ku ta implika un akto di abuzu por keda desifra ora Mgr.Secco ta skibi den e komunikado: ku e ta tene kuenta debidamente na “e proseso ku Iglesia tin pa atendé ku tur situashon ku por presentá manera ta preskribí pa leinan di Iglesia den Derecho Kanoniko.”

6. Iglesia katoliko yuda pa prensa no ke spesifika kwa “situashon” ku a presenta ku a konklui diripiente den un biahe pa Canada pa pastor Simon. Den un entrevista kortiku djarason 21 di Yanuari graba ku Jasmin Pinedo na radio Direct obispu den un manera insigur, nervia, no por a kontesta e pregunta si pastor Simon a hasi algu robes. E uniko kos ku Secco tur agita por a bisa i finalisa e interogashon fabrika tabata: “Te aki mi ta keda.”

Niun hende a hasi nada, niun hende ta hasi nada, niun hende ke bisa algu, niun hende ta hasi algu ku ta buta den moshon un proseso di tene lidernan religioso responsabel pa nan aktonan. Media mane Direct (ku ta kas di iglesia katoliko pa nan programanan radial) ku Jasmin Pinedo, Richeron Balentien, Cali Manuel ku ta tapa kara, bagatelisa, e asuntu hasta ridikulisa lokual a pasa bisando ku “no mester biba bida di hende” i “no husga pastornan paso Dios lo husga”. Sobra miembronan di prensa ta komplise di duna un lisensia di lei di trektu pa iglesia katoliko por okulta i preveni un skandalo saserdotal.

Santu Amilcar

santu 2

 

Lei universal 864: Ora bo hasi redu riba hende,
e redu ei lo bira bo berdat denter di 48 ora.

Su santu ku e ta adora i alaba ta San Pablo
e kayente ta insendia su alma agonisa
Mainta 9.05 ku un swai di len,
garganta di poeiru e ta divulga su divinidat.

Lei universal 60: Koredo di BMW, Audi, Mini-Cooper
no por keda konfia riba tur tereno di nan opinion,
notisia na un radio, televishon of den korant.

Deshasi di desperashon, su papiá tabata kondemna
eksistensia di rasismo ekonomiko
bendiendo su pastechinan na
un bentana den Monteverde
bendisionando e manza ku
milagernan chiki i
rasinchinan di rebeldia pretu,
kabe ku “bon apetit mi dushi”.

Lei universal 23: Si bo kai pa kolonialismo
di konsumo merikano kopiando Halloween,
Black Friday outomatikamente tin ku
introdusi selebrashon di
+Dr. Martin Luther King i Malcolm X i Harriet Tubman

Di un parokia pa un katedral pa Canada,
un odesia di katolisismo kaotiko, konfuso.
Un obispo okultando e bochorno di pastor Simon,
promoshon perverso, reprogramando nan karakter
kapitalista kristian sin remorde nan aktonan di
agreshion spiritual. Korsou tin mortuario riba eksorsista anto.

Lei universal 667 obispunan i
pastornan ku ta ninga di tuma
e batuta di Monseignur. Dr. Amado Römer
i lucha pa hustisia sosial ta keda regala
un estadia tur kos paga den reino di San Satan
pa un periodo indefinitivo.

’69 a kria un klase medio pretu, nan a probecha,
prospera den nan komuna di egoismo riba lomba di
trupanan di trahado eksplota. Beibinan a nanse feu
bokanan di matris den estadonan neoliberal op nan
komo ‘hoben profeshonal’na Kranshi.

Lei universal 05 Si bo bai studia NL
bin bek ku yen skeit, i no ke yuda hende abou
den e kloaka sosial outoridatnan lo kita 2/4 di
bo salario i prohibi bo bai bira fuma na St.Tropez.

Riba un kruk, su uniko pia i mei, santidat konfundi pa
kara hodedo serka shofur di bus. Un kareda pornada
pa Punda ninga, un alma fraternal ta saka
sen pe sigi su mishon tog maske
e vayenan hundu ke trata di guli
su gana di biba. No por No mag, No ta bestaat.

Tambu : Morto ta bisetawela di miedu

Delfincio Fecunda 1967 Tambu grandi

[c]Raymundo Debrot 1967-YT

Dia nan a masakra Wiels,
boso a keda ketu
Dia nan a tira Wichi
boso tabata spoela boka
ku
sanger i
binager
Dia nan a mortifika berdat
bosnan a sigi koba graf
pa tur
su yuuuuuuuu i
nietunan

kritika politiko ta fasil
kritika gobiernu tur hende por e [2x]

bai kritika Robbie dos Santos,
Joe Black 5 miyon pa luna
anto pober ta kome pober
wegi number finansiando malarasanan
Ku e sen ei por yuda tur nos muchanan
Ku djis un kanika di tur e sen ei
nos por bira outor intelektual di nos mes bidanan

Esei bai kante na Yolanda Esneke
Ahang
Esei bai grite den mic na chinu
Ahang
Laga kueru ronka berdatnan margu
Ahang

MCB, Orco, RBC, Caribe, Giro
a kwe bo plaka, Guardian, Ennia, APC
ta fiesta den bo saku.

Pero bo ta hari wak kon pober ta bringa pober ketu
Bo lenga skerpi ta zona menko ku
Ron Casseres Gomez, Bo lenga skerpi
ta zona mane Paps Capriles.

Bo lenga blit, blit por a brongosa Emsley Tromp
Bo lenga blit blit por a skapa Mamai bai hinka
rudia serka fiado di bon.

Dal e chapi,
ai dal e chapi
hipnosis
sanger na bari
kanta pa klap e sistema un metamorfosis
ya tur hende sa ta kuantor tin

Lemai popchi politiku un ratu
Legumai e marionetanan un ratu
ban wak esnan ku ta mara i hala e kabuya
na nan rabu.
Ban bedei pueblo ken te malarasanan
ku ta ranka nan na nan rabu

Kanta VBC, Kamera di Komersio,
desmaskara nan sinbergwenseria
desmaskara nan forma di pensa i biba.
Kanta’wo
Ahang
Kanta’wo
Ahang
Kanta’wo mi stimanan
Kanta awo mi stimanan

Suta gobiernu Ulandes ku ta habraka via Cft
forsabu kere den medida.
Kanta Den Haag
Seh no
Bai Kante
Kante opresor
No tene miedu di dje.

Dal e chapi,
ai dal e chapi
Bari bombardia
hipnosis
si hip-noooo-sis
sanger na bari
kanta pa klap e sistema un metamorfosis
ya tur hende sa ta kuantor tin

Kanta kon skolnan ta fabrikanan pa krea spoki laboral
Kanta awo ku te ainda hende blanku no por a proba ku bida pretu ta bal.

Dia nan a masakra Wiels,
boso a keda ketu
Dia nan a tira Wichi
boso tabata spoela boka
ku
sanger i
binager
Dia nan a mortifika berdat
bosnan a sigi koba graf
pa tur
su yuuuuuuuu i
nietunan

Miritza Gerard, Prensa i Poder pa Laga Hendemuhe Konta Nan Historia

Poder di Miritza Gerard

“Awel awe mi ta balora mi mes, mi no ta un kalke muhe. Mi merese muchu mas miho. Desde awe t’un otro bida, sera den kas i yora a pasa pa historia…” (c) Givienca “GiGi” Clotida & Dreams

Ku un durashon di dos dia prome ku outoridatnan i prensa konserni por a demonstra e abilidat di buska i publika un potret di e agresor letal ku a propina Miritza Gerard den e bario di Souax, Korsou a konfirma un bes di nobo ku su prioridatnan pa konserva, proteha i edifika bida di un hendemuhe no ta alinja ku e mundu sivilisa ku e ta pretende di ta un miembro prominente di dje.

Un homber a asesina su partner riba un djadumingu i niun pastor maskulino ni feminino no ta sali riba un style di ‘Breaking News’ notisia di ultimo ora religioso i purba di kalma i inspira e sosiedat ku un diskurso pa mantene fe, un orashon , un alabansa pa no laga e mente dekai. Informashon polisial ta keda pasa, par’i hende ta reakshona i bida ta sigi. Sigiente dia tin diskushonnan aki aya pero e rasonnan pakiko un hendehomber por yega na tal ekstremo di ehekuta su kasa no ta bira un dialogo entre e publiko i prensa.

Apenas 2 siman prome Alvine Hughs a keda detene pa motibu di a maltrata su kasa. Ne momentu ei segun Alianza i buro pa ayudo di viktima tin un instrukshon ku ta regula ku ministerio publiko mester buta e viktima na altura di e opshonnan hudisial i restorativo ku e por kana pa proteha su mes i prosesa e trouma. Segun Jeanne Henriquez pidimentu di un prohibishon pe agresor pa yega serka den bisindario dje viktima kaminda e ta biba/keda ta posibel. E proseso di kuida e viktima a faya “un bja mas” tabata palabranan ku Henriquez a dirihi na ministerio publiko.

Ministerio publiko den prome instansia pa medio di su bosero a purba di bula un pipa i tira falta riba e viktima pero despues di algun dia a bek i atmiti ku wes-fiskal sra. Dennaoui tambe ta humano i paso e suseso lamentabel a pasa den un wikent druk ku hopi aktividat penal ku a buta ku den bista di ministerio publiko evaluashon di un maltrato severo di un hendemuhe no ta merese di ekstende su detenshon ku mas dia den espera di tratamentu dje kaso. E filosofia dje kadena hudisial a redonda den un asesinato ku por a keda preveni si: 1. A informa e viktima den un forma konvensente di drenta den kontakto ku buro pa ayudo di viktima of 2. Ministerio publiko of polis a konekta ku buro di ayudo pa viktima.

Minister di hustisia Nelson Navarro tambe a mancha su integridat ora ela skonde tras e hecho ku su mes partido PAIS tin un lei di proposishon bou di guia di parlamentario Marelyn Moses ku tin ku ofrese e hendemuhe den situashonnan di violensia relashonal un haf di seguridat, un lei ku ta for di 2013 pega den e mashin gobernamental.

E sistema hudisial ta keda opera i domina ku mannan maskulino i pesei ta hopi duru pa trese kambio si bo no sa kiko ta nifika un viktima feminino den kasonan di abuzu relashonal bou di hendehomber. Mesun kos ta konta pa prensa ku ta normaliza e kaso, un asesinato di un chines-ydk ta frusta pueblo mas eksigiendo pena di morto kontrali na un kasa ku ta kita bida di su partner kaminda e gritunan di kastigu di morto no sa lanta ku mesun fervor. Parse un komersiante chines-ydk su bida ta bal mas ku un hendemuhe ydk.

Enbes di konsentra riba e kredo maskulino ku e hendemuhe ta su poseshon e topiko ta bira: – ken ta korta ken su orea, -ku tin ku wak e hende, no e muhe so. Yen skeinsmentu pa no papia riba e asuntu ku un muhe a keda mata, 13 for di 2001. Argumentunan ku tin un sistema matriakal, kiermen un lantamentu di un famia pa un muhe na kas. I pesei si sosiedat ta robes ta e muhe su falta. Rasonamentu falsu di hende ku a tende e gai kanta pero no sa na kwa kura. Persistentemente i sistematikamente opinado hendehomber den media ku programanan na radio i televishon, korant no ke papia kon fasil ta uza un logika galvanisa den pensamentunan maskulino di siglonan atras pa purba di hiba un defensa frakasa pa hombernan ku ta hasi nan mes kulpabel na asesinato feminino.

Hendehomber ta domina e kombersashon of pensamentunan krea of mira for di e hanchi di un hendehomber sali for di un boka di un hendemuhe ku no sa miho of ta skohe pa no sakudi e realidat falsu. Ekspertonan riba e tereno, aktivistanan, abogadonan ku eksperiensia di kasonan asina no ta keda invita, niun psikologo, terapista relashonal, eksperto, eks viktima, abuzado. Nada pero si ta sigi riba un patronchi pendeu papiando tras di un mikrofono mane un lora ku solamentu a tende hendehombernan grita nan punto di bista, dominando e klima di opinion keriendo nan sa kiko ta nifika di ta bibando den un kurpa di un sekso feminino. E medionan di komunikashon aki ta sembrando un violensia dobel, e prome biaha ora e akto fisiko ta sosede ta raporta, entrevista, produsi un periodismo defisiente i despues ora hende kuminsa borda riba e notisia bou di nivel ta viola dignidat di e hendemuhe pa motibu ku prensa ku konta su historia for di un lens maskulino, machismo di kouchi boulo. Pa hustisia prevelese e hendemuhe mester domina su historia, te so por konta lokual ela pasa den of mira otro a eksperiensia i e por transmiti e realidat ei ku finesa feminino dirigiendo e kurso dje kombersashon pa eleva e hendemuhe.

“Hendemuhe a bira muchu igual, nan a sali for di for di kushina, deskuida nan yunan i a bai studia risibi diploma bisti na karson i esei a trese un desaster pa Korsou, hendemuhe a diskubri emansipashon i hasta a tuma over liderasgo den sosiedat.”

Indiskutibel e filosofia di Loloi snek reinando den media no opone ku kritika feros ora Suzy Camelia-Romer, Maria Liberia Peters, Zus de lanooy, Emily de Jongh-Elhage, Gobernado Lucille George-Wout a lidera e pais aki pa basta dekada.

Menospresio pa bida di hendemuhe ta normalisa, pesei e falta di seriedat pa e kaso di Miritza no ta un prekupashon pa pueblo. Diskriminashon sistematiko ku a permiti tiki tiki pa devalua e ser feminino na kas, na iglesia, na trabou, na skol, den salud, den ekonomia, finansas ta e raisnan ku ta strangula eksistensia i femisidio of feminisidio ta ensera e sistema di konstantemente supla rosea den sosiedat ku ta soru pa mantene na bida e genesidio lihe o pokopoko di hendemuhe.

The Wrath of Wiels

Fanon Curacao 2015

Dutch devastation
Dutch denigration dividends
Dutch cultural credit deforestation
Who owes who?
Dutch dominance Dutch the omniscient
Double Dutching colonial clutching
our indigenous
syncretized pearls,
diamonds,
gold,
land,
waters,
oil,
gas.

Dutch gratifications appeasing the blackened Dutch inner self
Dutch white allegiance to the mythology of African genocide
Dutch institutional sustainable development racism
Theorists of christian constitutional oppressive Hirsch Balinism

Running on the social catastrophy conveyer belt

Dutch media incursions regurgatating savior tales
Dutchified domesticating yo’ ass
Dutch humanitarian white rights
Devalorize black life
Black death is white breath

The economy of Dutch distrust
the historiography of Dutch disgust
2015 The Hague human Zoo exhibitions

Dutch reparations riots
Dutch International Criminal Court games
Dutch cost benefit of disaster decolonization
Dutch missionaries and Dutch civilizing doctrines
Dutch subjugation disco dancing

Dutch demonization of emancipation imagery
Dutch ridiculization rehab centers
Dutch deception
Dutch imperial innocence
Dutch discomfort
Dutch Caribbean displacement
Dutch governmental gentrification
Dutch GreenTown urban life exclusion guillotines
So pristine, crispy cleansed
But there’s is nothing like the
Black Immaculate.

Prehistoric Dutch racialized amnesia

Black Curacaoan mind grabs

Dutch divide and conquer projects
Dutch whiteness studies saturdays
Future’s looking bright because we snuffed everbody’s lights out
Disrupt the Dutch dehumanization discography
and
blow your dutch white behaviour codes the fuck up

Don Macario

Don MAC

Mucha ta gagu gagu
Horohoro mane direktornan di banko ku ta dim dam pueblo hopi
Jumbala den bo kuenta di spar, Jumbala den bo saku

Gobiernunan di Merka, Hulanda,
Russia, Venezuela, Kuba a bin Korsou:
Laba, Laba, Laba, Laba,
Bati, Bati, Bati, Bati,
Djuglum, Djuglum, Djuglum
Dollarnei a sali limpi limpi
Ganishi sushi a bira gonoshi gonoshi kos atmirabel
Pourier sa di dje tempi ABN-AMRO
Ron Casseres-Gomes no a hole prome ku MCB a bebe
paso venenu finansiero a krese nan forsa riba
merkado hasi nan Super-Jolly, Jolly, Jolly.

Politikonan ku filosofia sunu a bisti

Podise nan ta bai drecha nan bida, realisa ku nan tabata robes.
Hunga den nos sen, esei ta nan promesa, nan ta sori di no komporta
paso ya nan tin mal nomber.
Barionan sklabisa ke tende boem sla ta kai.
Nervionan difisil pa domina nervio
amigu leon a kome e galinja ku tbt buta webi oro

Mi ta defende mi bario nan ta hanja dax den nan kara
Dunami bo ‘right’ Macay dunami bo ‘left’ Macay
Laga nan sa ku ta danki na bo talento ekstra-ordinario
promotornan di fiesta, komersio, banko, seguro tur a hanja un bida
No tin luga pa niun salbado di un baluarte, pasobra bosnan aros vishonario
pa alsa bida i salud di nos artistanan a kima i hende lo no kome boka ketu mas.
Nos no ta kakalaka, nos tin sanger ta kuri den nos kurpa.
Honra artistanan di tempunan aya i di futuro un bon penshun, seguro pa nan esfuerso di alegra almanan di Korsou