No Stroba Si Bo No Por Yuda

Wiels buki - dokumentario Bo'n Por Matami

Plant’i man ta grita
kontra paisnan i
podernan parasitiko
bo no por konkista
un pueblo nase liber.
Fondo di laman su kurason
ta bati ku invinsibilidat
Eiden nos alma a keda labá,
einan berdatnan
nunka por keda trosa.
Orguyo i vanidat ta
sunchi otro ku miedu
sunu pe mundu ounke
sabi nan no sabi.
Elitismo ta buska skapatorio
pero e halá di sota
no sa faya
Un lastrá aki,
un lastrá aya.
E pueblo ta hari,
ansestronan ta
krusa spada ku komersiantenan ku a paga nan

16 aña largu
salario minimo.

Nigernan floho nan yunan i ñietunan ta rasona.

Un soño ta kima den
kibra di marduga,
e strea di nort ta
odia haraganismo
pesei e no ta lusá pe,
perdi pa semper.

Djipopo ta krese
riba lenga i den
orea di libertadónan
Anochinan pesta ku
nagmeri nefasto nan
ta fugando envano pa
Skeindot.
Kobando trankenan
di trouma
na pia di
kamanan konspirado

E trono a keda tumba, nan rei lelap no tei mas.
E dekreto divino ta firma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s