Investigando 8 di Mart, Dia Internashonal di Hendemuhe 2015

Dia Internashonal di Hendemuhe_2015

Ront mundu paisnan ta para ketu na e di ocho dia den mart ku ofisialmente ta konosi komo e fecha speshalmente reserva na e ser femenino. Un dia ku ta keda uza pa analisa e estado di hendemuhe.
Unda nan ta para riba nivel di:

– Salud
Kiko ta e faktornan determinante ku pashentnan di kanser ta krese?
Dikon sifranan di kanser, obesidat, suku, nir, kurason, preshon haltu tin konekshon ku otro i speshalistanan ta konfirma esaki huntu ku dokternan di kas pero strukturalmente ta prefera di ninga di konfronta e kompanianan di import ku konsientemente ta bende produktonan di kome i bebe ku ta kousa e desbalanse den salud nashonal?

– Ensenansa
Kwa posishonnan hendemuhe ta okupa mas tantu ora nan risibi un diploma universitario. Esaki ta sufisiente pa trese adelanto pa hendemuhe? Fishinan den lei, hustisia, finansas, ekonomia, salud mester di hendemuhe ku pamplenan universitario ku ta kompronde bida mira for di un pueblo ku a keda margina pa trese kambio den e areanan di trabou. Dikon e hendemuhe di e klase trahado no ta yega fasil den bankinan di un universidat? Unda e sifrasnan ta ku desvela e diskriminashon den ensenansa universitario pa e muhe di entrada abou?

– Sosial
E sifrasnan di hendemuhe den onderstant a baha of subi? A re-eduka, rekapasita e hendemuhe ku ta risibi sosten di estado, kon ta evalua ku estado ta yuda nan segun tratadonan internashonal i leinan di pais Korsou? Unda e estudionan ta ku ta mustra ku e struktura di onderstant ta kuadra ku realidatnan sosial di siglo 21? Trahadonan sosial a sufri bou di medidanan for di fin di siglo 20, unda e sifranan ta pa midi nan prekupashon, nan retonan i kiko mester keda hasi pa nan por funkshona na bienestar di e komunidatnan ku nan ta sirbi.

-Laboral
Dikon no ta kumpli varios leinan laboral ku por mehora e kalidat di bida pa hendemuhe riba tur nivel? Pakiko sindikatonan no por buta preshon pa sektor priva i gobiernu kumpli ku tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kuantu lider femenino tin den sindikalismo? Dikon hopi kompanianan no ta laga trahadonan bira miembro di un sindikato? Kon e medidanan finansiero a afekta trahadonan, unda e investigashon sosio-laboral ta di parti di sindikato i gobiernu?

– Ekonomia
Kon ta ku e seguridat ekonomiko di e hendemuhe? Kuantu poder di kompras nan tin i mas importante kon esaki ta keda eherse pa yuda e hendemuhe progresa? E konsumo di hendemuhe ta drentando saku di empresanan di hombernan ku di berdat ta yuda alkansa un adelanto ekonomiko, kiko ta e persentahe ku ta bini bek na fabor di ganashi ekonomiko pa e hendemuhe? Kuantu e hendemuhe ta aporta den ekonomia i kuantu poder e tin pa influensia e fluho di plaka pa laga un ekonomia drei?

– Finansas
Salario di hendemuhe ta yega pa mantene su famia? Dikon no tin un sistema nobo pa saka afo kiko presis un hendemuhe mester pa por biba digno segun tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kiko ta e poder finansiero di e hendemuhe na Korsou? E ta bon representa den bankonan, seguronan i fondonan di penshun pa kuida interesnan di hendemuhe? Ki sorto hendemuhe tin mas tantu plaka efektivo, outo, fiansa, hipotek, invershonnan finansiero, propiedat, tereno, penshun priva, seguro priva?

– Media
Tin sufisiente mekanismo den medionan di komunikashon pa hendemuhe por bira i keda reina di nan historia, kontando, produsiendo esaki nan mes pa harma nan futuro ku e poder ku media tin pa influensia prosesonan ekonomiko, finansiero ku ta dikta riba politika? Ta tene hendemuhe ku ta propietario of ku tin posishonnan klave na medionan di komunikashon responsabel ora strukturalmente nan ta trese hendemuhe pretu di klase trahado den un espasio di desbentaha sosial, laboral, ekonomiko, finansiero i religioso?

Tratado Internashonal Enkuanto Derechonan Ekonómiko, Sosial i Kultural NASHONNAN UNI

Magno

Tratado Internashonal Enkuanto 
Derechonan Ekonómiko, Sosial i Kultural
NASHONNAN UNI, New York.
Teksto di 19 des. 1966, na vigor 3 di yan. 1976.
Ratifiká pa Reino Hulandes, 11 di des.1978;na vigor 
pa henter Reino Hulandes entrante 11 di mart 1979.

Preámbulo
Estadonan partísipe den e Tratado aki,
Konsiderando, ku-konforme e prinsipionan proklamá den Manifesto Universal di Nashonnan Uní, -rekonosementu dje dignidat inherente i dje derechonan igual i inalienable di tur miembro dje komunidat humano, ta e fundeshi di libertat, hustisia i pas na mundu, Rekonosiendo, ku e derechonan aki ta resultado dje dignidat inherente ne persona humano, Rekonosiendo, ku konforme e Deklarashon Universal di Derechonan Humano, e ideal dje hende liber, liber di temor i eskases, solamente por ser realisá, si krea sirkumstanshanan, kaminda kada ken por ehersé su derechonan sosial i kultural, i tambe su derechonan sivil i polítiko, Konsiderando, ku konforme e Manifesto di Nashonnan Uní, e Estadonan ta obligá pa promové rèspèt universal pa i konsiderashon di derecho i libertatnan di ser humano, Siendo konsiente, ku riba kabes dje ser humano individual, -debí na e obligashonnan ku e tin ante otronan i ante e komunidat ku e ta pertenesé na dje- ta pisa e responsabilidat pa hasi su esfuerso
pa promové e Tratado aki, teniendo kuenta ku e derechonan ankrá den e Tratado aki i rekonosé,
Ta akordá losiguiente:
PARTI I

Artíkulo 1

1. Tur pueblo tin e derecho di outodeterminashon. A base dje derecho aki, nan ta aspirá i determiná den tur libertat, nan status polítiko i nan desaroyo ekonómiko, sosial i kultural. 2. Tur pueblo- pa realisá nan metanan- por disponé libremente di nan rikesanan natural i di nan rekursonan, semper i kuando tene kuenta ku eventual obligashonnan komo resultado di kooperashon ekonómiko internashonal, basá riba e prinsipio di bentaha mutuo i tambe obligashonnan relashoná ku derecho internashonal. Den niun kaso no por priva un pueblo di su medionan di eksistensha. 3. Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, inkluso Estadonan ku ta responsabel pa atministrashon di teritorionan sin outonomia i tambe dje teritorionan ku ta kai bou di Trust(ta laga 2 un otro uza i kuida tereno tanten), tin ku promové realisashon di derecho di outodeterminashon i mester respetá e derecho aki konforme stipulashonnan dje Manifesto di Nashonnan Uní.

PARTI II

Artíkulo 2

1. Kada Estado ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé su mes na tuma medida, tantu riba su mes komo den kuadro di ayudo i kooperashon, speshalmente riba tereno ekonómiko i tékniko i ku uzo kompletu di rekursonan na su disposishon, pa asina, ku ayudo di tur medio adekuá, partikularmente atrabes di introdukshon di areglonan legal, yega na un realisashon kompletu dje derechonan ankrá den e tratado aki. 2. Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé nan mes, pa duna garantia, ku e derechonan ku ta ser menshoná aki, keda apliká sin diskriminashon di kua indole ku e por ta, sea ta rasa, koló di kueru, sekso, idioma, religion, kredo, konvikshon polítiko o otro, desendensha o di asuntu sosial, propiedat, nasementu o otro status. 3. Paisnan den desaroyo – por determiná kon leu nan por garantisá derechonan ekonómiko rekonosé den e Tratado aki na esnan ku no ta subdito-, pero mester tene kuenta serio ku derechonan humano i ku nan propio ekonomia nashonal.

Artíkulo 3.

E Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé nan mes, pa garantisá derecho igual di hende hòmber i hende muhé pa asina ambos por gosa dje derechonan ekonómiko, sosial i kultural, manera menshoná den e Tratado.

Artíkulo 4.

 

Estadonan ku ta parti dje Tratado aki, ta rekonosé, ku loke ta trata e benefisio dje derechonan konsedé konforme e tratado aki, e Estado solamente por someté e derechonan aki ne restrikshonnan stipulá pa lei i solamente asina leu ku esaki no ta en pugna ku e karakter di e leinan aki i eksklusivamente ku e propósito pa promové un sosiedat demokrátiko.

Artíkulo 5

1. Ningun stipulashon den e Tratado aki, no por ser interpretá di tal forma, komo sifuera e lo ta kontené, pa un Estado, un grupo o un persona – e derecho pa desaroyá kualke aktividat, ku e meta pa destruí e derecho i libertatnan aki, ku a proveé mas, den e Tratado aki.

PARTI III Artíkulo 6

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho riba labor, loke ta inkluí e derecho di un i tur riba un posibilidat pa kuida su mes, atrabes di eskoho liber di trabou; nan ta tuma medida apropiá pa salbaguardia e lei aki. 2. Medidanan ku un Estado ku ta partísipe den e Tratado aki tuma, pa realisashon kompletu dje derecho aki, mester kontené entre mas, programanan tékniko, programanan di informashon enkuanto eskoho di profeshon i programa di formashon i tambe kon ta manehá i apliká téknika dirihí riba desaroyo kontinuo, ekonómiko, sosial i kultural i krea oportunidat kompletu pa e ehersé labor produktivo, bou di sirkumstanshanan, ku ta garantisá kada ser humano e plaser di libertat fundamental polítiko i ekonómiko.

Artíkulo 7

Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba kondishonnan di labor hustu i faborabel, ku ta garantisá losiguiente: a. Un rekompensa ku ta duna tur trahadó komo mínimo losiguiente:: . (i) Un salario rasonabel i pago igual pa trabou di balor igual, sin niun klase di distinshon tambe: muhénan en partikular mester haña kondishonnan di trabou ku no ta inferior na esnan ku ta aplikabel pa hende hòmber i ku pago igual pa trabou igual; (ii) Un nivel di bida desente pa nan mes i nan famia, konforme e stipulashon dje Tratado aki; b. Situashon di trabou sigur i higiéniko; c. Oportunidat igual pa un i tur pa promoshon den trabou pa logra un posishon mas haltu i adekuá, kaminda niun otro motibu mester konta, ku no ta ansienidat i kapasidat; d. Pousa di sosiegu, tempu liber i un durashon rasonabel di trabou i vakashon periódiko, ku mantenshon di salario i tambe mantenshon di salario riba dianan di fiesta rekonosé.

 

Artíkulo 8

1. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, ta komprometé nan mes pa garantisá losiguiente: a. Derecho di un i tur pa funda sindikato i bira miembro dje sindikato di su eskoho, teniendo kuenta solamente ku reglanan dje organisashon enbolbí i pa asina e promové i protehá su interesnan ekonómiko i sosial. Na ehersisio dje derecho aki no por mara ningun limitashon, ku eksepshon dje limitashonnan preskribí pa lei i ku ta nesesario den un komunidat demokrátiko, lokual ta na interes di seguridat nashonal o órden públiko o sea komo protekshon di derecho i libertat di otronan; b. Derecho di sindikatonan pa forma órganonan nashonal i sentral i e derecho dje órgano sentral aki, pa funda organisashonnan sindikal internashonal o pa uní ku nan; c. Derecho di sindikatonan pa libremente desaroyá nan aktividatnan, kaminda nan no ta sumiso na ningun otro limitashon, ku no ta esnan preskribí pa lei i ku ta debido den un komunidat demokrátiko, na interes di siguridat nashonal o órden públiko o sea pa protekshon di derecho i libertat di otronan; d. Derecho di welga, basta ehersé esaki, konforme leinan dje pais en kuestion.

2. E artíkulo aki no ta stroba miembronan di poder harmá, polis o dje aparato atministrativo pa tuma medidanana legal pa limitá ehersimentu dje leinan aki.. 3. Ningun stipulashon den e artíkulo aki, no ta duna e Estadonan ku ta partísipe den e Tratado di 1984 dje Organisashon Internashonal di Labor, enkuanto libertat pa funda organisashonnan sindikal i e protekshon dje derechonan sindikal, pa tuma medidanan legal, ku lo por hinka e garantianan provisto den e Tratado ei den peliger o ora apliká e lei di tal manera ku e garantianan ta kore peliger. Artíkulo 9 Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba seguridat sosial, inkluso seguro sosial.

Artíkulo 10

1. Mester duna protekshon i asistensha ekonómiko mas grandi posibel, na famia, ku ta forma e nukleo natural i fundamental di un komunidat i partikularmente ora forma e famia i tanten ku e ta karga e responsabilidat di kuido i edukashon dje yunan ku ainda no por proveé den mantenshon propio di bida. Matrimonio mester tuma lugá entre futuro esposo i esposa den pleno libertat. 2. Mamanan mester haña protekshon partikular, durante un periodo rasonabel promé i despues di nasementu dje yu. Durante e periodo aki, mester duna un mama ku ta traha, ferlòf ku mantenshon di salario o ferlòf mará na pagonan adekuá, konforme lei di seguridat sosial pa un periodo. 3. Mester tuma medidanan spesial pa protehá i duna supsidio sosial na yunan i hóbennan, sin niun klase di diskriminashon relashoná ku desendensha o kualke otro konsiderashon. Mester protehá mucha i hóbennan kontra eksplotashon ekonómiko i sosial. Dunamentu di trabou ne personanan aki, pa hasi trabou ku ta dañino pa nan bienestar físiko, ta krea peliger pa nan kurpa i moralidat, loke ta krea peliger grandi pa nan bida, nan desaroyo normal. Henter e desaroyo aki mester ta kastigabel pa lei. Ademas, Estadonan partísipe mester stipulá límitenan di edat, kaminda ora baha bou di esakinan, ehersementu di trabou kontra pago di mucha, ta prohibí i kastigabel pa lei.

Artíkulo 11

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derechi di un i tur riba un nivel di bida desente pa nan mes i nan famia, inkluso kuminda sufisiente, paña, kas i sirkumstanshanan di bida kada bia mihó. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, ta tuma medidanan adekuá pa realisashon dje derecho aki, rekonosiendo e importansha esensial di kooperashon boluntario i di kooperashon internashonal.

2. Estadonan partísipe den e Tratado aki, rekonosiendo e derecho fundamental di un i tur di ta liberá di hamber, ta tuma medidanan, sea independiente o pa medio di kooperashon internashonal, entre otro programanan partikular, ku ta nesesario  pa: a. Mehorá métodonan pa produkshon, konservashon i partimentu di kuminda, hasiendo uso di konosementu tékniko i sientífiko, dunando informashon enkuanto prinsipionan di siensia di nutrishon i tambe pa medio di desaroyo o reorganisashon di sistemanan agrario, di tal manera ku ta logra haña un desaroyo mas funshonal i mihó uso di rekursonan natural. b. Un partishon hustu di reservanan mundial di kuminda, den proporshon ku e nesesidat mundial, teniendo kuenta ku problemanan di tantu paisnan importadó komo esnan eksportadó.

Artíkulo 12

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur, riba un salú físiko i mental, mihó posibel. 2. Medidanan ku Estadonan partisipante den e Tratado aki, pa realisashon kompletu dje derecho aki, ta kontené, entre mas, esnan ku ta nesesario pa yega na: a. Bahamentu dje kantidat di yunan ku ta nase morto i tambe e mortalidat di mucha i un desaroyo saludabel dje yu; b. Mehoramentu di tur aspekto relashoná ku higiena dje medioambiente normal di ser humano i di e lugá kaminda ta ehersé labor c. Prevení, trata i kombatí malesa epidémiko(p.e.grip) i endémiko (p.e.kanser) i tambe malesa relashoná ku trabou. d. Krea sirkumstanshanan ku ta garantisá un i tur den kaso di malesa, ayudo médiko i kuido.

Artíkulo 13

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba enseñansa. Nan ta di opinion ku enseñansa mester ta dirihí riba desaroyo kompletu di personalidat humano, konsiente di su dignidat i ku enseñansa tin ku aportá na rèspèt pa derechonan humano i libertatnan fundamental: Ademas, nan ta di opinion ku enseñansa mester pone un i tur den un posishon ku nan por hunga un papel útil den un komunidat liber i ku e mester promové e konsepto toleransha i amistat den tur nashon i tur komunidat di rasa, gruponan étniko i religioso i tambe aktividatnan di Nashonnan Uní pa mantenshon di pas. 2. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé ku, pa yega finalmente na e derecho aki: a. Enseñansa primario mester ta obligatorio i gratuito pa un i tur; b. Enseñansa sekundario den su diverso formanan, inkluso enseñansa sekundario tékniko i enseñansa di fishi, pa medio di medidanan adekuá i en partikular introdukshon gradual di enseñansa grátis, mester bira asesibel pa un i tur; c. Enseñansa superior, pa medio di tur medida adekuá i en partikular atrabes di introdukshon gradual di enseñansa grátis pa un i tur basá riba kapasidat, mester bira asesibel; d. Mester stimulá o intensivá Enseñansa Fundeshi mas tantu posibel na fabor di personanan ku no a haña o a kaba enseñansa básiko. e. Mester lucha fuerte pa yega na un sistema di skolnan di tur nivel; ku un sistema di beka pa estudio i pa mehorá e sirkumstanshanan sosial i finansiero di maestronan ku adaptashon gradualmente. 3. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta kompremeté nan mes, pa honra libertat di mayornan o di mayornan-tutor legítimo, pa manda nan yunan un otro skol ku esnan di gobièrnu, basta ku esakinan ta kumpli ku e normanan mínimo di6 enseñansa preskribí pa gobièrnu i alabes pa garantisá e mayornan edukashon, konforme nan propio konvikshon religioso i moral. 4. No por interpretá niun parti dje artíkulo aki, di tal manera ku e ta afektá libertat di personanan individual o di institutonan pa enseñansa di personanan hurídiko, teniendo kuenta sinembargo ku insiso 1 dje artíkulo aki, kaminda tin e prinsipionan fihá i e kondishon, ku e enseñansa duná ne insitutonan aki, mester kumpli ku e normanan mínimo stipulá pa Estado.

Artíkulo 14

Kada Estado ku ta partísipe den e Tratado aki i ku riba e fecha ku el a bira partísipe den su pais natal o den otro teritorionan ku ta kai bou di su kompetensha, ta komprometé su mes pa dentro di dos aña traha un plan di mas aña te den detaye partikular i un plan di mas aña, pa ehekushon paso pa paso i pa logra apliká e prinsipio di enseñansa primario grátis pa un i tur i pa e ser aseptá pa un i tur.

Artíkulo 15

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé derecho di un i tur, pa: a. partisipá den e bida kultural; b. gosa dje bentahanan di adelanto sientífiko i aplikashon di esaki; c. gosa dje bentahanan di protekshon di interes spiritual i material,loke ta resultado, di trabou sientífiko hasí o saká for di literatura i arte. 2. E medidanan ku Estadonan partísipe den e Tratado aki, mester tuma, pa realisashon kompletu dje derecho aki, ta impliká e.o.esnan ku ta nesesario pa mantenshon, desaroyo i ekspanshon di siensia i kultura. 3. Estadonan ku ta partísipe den e tratado aki, ta komprometé nan mes, pa respetá libertat lokual ta indispensabel pa ehersé investigashon sientífiko i trabou kreativo. 4. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki ta rekonosé e bentahanan ku stimulashon i desaroyo di kontaktonan internashonal i tambe di kooperashon internashonal riba tereno sientífiko i kultural, ta krea. PARTI IV

Artíkulo 16

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta komprometé nan mes, konforme e parti aki dje Tratado, pa entregá raportahe enkuanto medidanan ku nan a tuma i e progreso ku nan a alkansá i e adelantonan ku nan a marka ku realisashon di leinan rekonosé den e Tratado aki. 2. a. Tur rapòrt mester keda entregá na Sekretario General di Nashonnan Uní; e Sekretario General ta manda kopia pa Konseho Sosial Ekonómiko pa studia un ke otro konforme stipulashon dje Tratado.

b. Sekretario General di Nashonnan Uní, ta manda alabes kopia pa e organisashonnan spesialisá di Nashonnan Uní o di algun parti ku ta bini dje Estadonan i ku ta partísipe den e Tratado aki i ku alabes ta miembro di organisashonnan spesialisá i te asina leu ku e rapòrtnan aki o parti di nan ta relashoná ku kasonan ku ta kai bou di responsabilidat di organisashonnan spesialisá, konforme nan stipulashonnan statutario.

Artíkulo 17

1. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, mester entregá nan raportahe den episodio kada bes, konforme un skema di Konseho Sosial Ekonómiko, un aña despues di drenta na vigor i despues di konsultá Estadonan partísipe den e Tratado aki i e organisashonnan spesialisá enbolbí. 2. Den e rapòrtnan por menshoná faktornan, i difikultatnan, ku por a influenshá e grado di kumplimentu dje obligahonnan negativamente. 3. Den kasonan kaminda ya a entregá dato, sea na Nashonnan Uní o na un organisashon spesialisá presentá pa un Estado partísipe den e Tratado aki, no ta nesesario pa bolbe duna e datonan aki, pero sí por bolbe duna un indikashon eksakto dje datonan duná.

Artíkulo 18

Konforme su responsabilidatnan, den vigor dje Manifesto di Nashonnan Uní, í, riba tereno di derecho di ser humano i libertatnan fundamental, Konseho Ekonómiko i Sosial, por yega na areglo ku organisashonnan speshalisá, en kuanto raportahe na Konseho, relashoná ku progreso ku a logra, teniendo kuenta ku stipulashonnan den e Tratado aki, ku ta kai den kuadro di nan aktividatnan. E informenan aki por kontené, entre mas, datonan relashoná ku desishon i rekomendashonnan, ku a keda tumá o aseptá pa órganonan kompetente enkuanto e ehekushon aki.

Artíkulo 19

Konseho Ekonómiko i Sosial por duna e Komishon pa Derechonan di Ser Humano, rapòrtnan entregá pa Estado, konforme Art.16 i 17 enkuanto derecho humano i tambe esnan enkuanto derecho humano, entregá pa organisashonnan spesialisá, konforme Art.18, pa studia i komo rekomendashon general, o den kasonan koriente, pa informashon.

Artíkulo 20

Estadonan ku ta partido den e Tratado aki i tambe den e organisashonnan spesialisá, por manda remarkenan pa Konseho Ekonómiko i Sosial, enkuanto kada rekomendashon general, hasí den vigor di artíkulo 19 o relashoná ku kada aviso di tal rekomendashon general den kualke rapòrt dje Komishon pa Derechonan di Ser Humano o den kualke dokumento menshoná den e rapòrt ei.

Artíkulo 21

Konseho Ekonómiko i Sosial, de bes en kuando por entregá na Reunion General, rapòrtnan ku rekomendashon di karakter general i tambe un resúmen di dato risibí serka Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki i di organisashonnan spesialisá en kuanto medidanan ku a tuma i e progresonan ku a logra, pa sigurá kumplimentu general dje derechonan rekonosé den e Tratado aki.

Artíkulo 22

Konseho Ekonómiko i Sosial, por fiha atenshon di otro órganonan di Nashonnan Uní i órganonan ku ta kai bou di esnan ei i tambe organisahonnan spesialisá ku ta atendé ku dunamentu di ayudo tékniko, riba tur asuntu ku ta resultá for di relatonan ku ta surgi for di e parti den e Tratado aki i 8 ku ta útil pa e órganonan aki ora ta tuma desishon,- kada órgano dentro di su propio kapasidat-, enkuanto e kumbinensia den tumamentu di medidanan internashonal, ku di nan por spera un kontribushon efisiente i progresivo den ehekushon dje Tratado aki.

Konseho Ekonómiko i Sosial, de bes en kuando por entregá na Reunion General, rapòrtnan ku rekomendashon di karakter general i tambe un resúmen di dato risibí serka Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki i di organisashonnan spesialisá en kuanto medidanan ku a tuma i e progresonan ku a logra, pa sigurá kumplimentu general dje derechonan rekonosé den e Tratado aki.

Artíkulo 23

Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta di opinion ku medidanan internashonal pa realisashon dje derechonan rekonosé den e Tratado aki ta kontené entre mas, seramentu di konvenio, aseptashon di rekomendashon, fasilitashon di ayudo tékniko i organisamentu di renionnan regional i tékniko, pa konsulta i estudio, den kolaborashon ku Gobièrnunan konserní.

Artíkulo 24

Ningun definishon den e Tratado aki por keda interpretá, komo un daño na e Manifesto di Nashonnan Uní i dje estatutonan di organisashonnan spesialisá, kaminda e distinto responsabilidatnan dje diferente órganonan di Nashonnan Uní i tambe dje organisashonnan spesialisá, relashoná ku e materia ordená, deskribí den e Tratado aki.

Artíkulo 25

Ningun definishon den e Tratado aki no por keda interpretá, komo un perhuisio dje derecho inherente di tur pueblo pa saka probecho kompletu i libremente di nan rikesanan natural i di otro fuentenan adishonal. PARTI V

Artíkulo 26

1. E Tratado aki ta habrí pa firmamentu di kada Estado ku ta miembro di Nashonnan Uní o di un o mas organisashonnan spesialisá di Nashonnan Uní, tambe di kada Estado ku ta partido dje Estatuto di Korte di Hustisia Internashonal i tambe di tur otro Estado ku ku Renion General di Nashonnan Uní a invitá pa bira partido. 2. E Tratado aki, mester keda ratifiká. E aktanan di ratifikashon mester keda depositá serka Sekretario General di Nashonnan Uní. 3. E Tratado aki ta habrí pa afiliashon di kada Estado, manera stipulá den e promé insiso dje Estado konserní. 4. Afiliashon ta sosodé pa medio di deposishon di un akta di afiliashon serka Sekretario General di Nashonnan Uní. 5. Sekretario General di Nashonnan Uní ta pone tur Estado ku a firma e Tratado aki o ku a afiliá na e Tratado aki, na altura dje deposishon aki di kada akta di ratifikashon o akta di afiliashon.

Artíkulo 27

1. E Tratado aki ta drenta na vigor, tres luna despues dje fecha di deposishon na Sekretario General di Nashonnan Uní, komo e di trintesinku akta di ratifikashon o akta di afiliashon. 2. Kada Estado ku, despues di deposishon dje di trintesinku akta di ratifikashon o akta di afiliashon na e Tratado aki, ratifiká o afiliá ne Tratado aki, e Tratado lo drenta na vigor tres luna despues dje fecha di deposishon di su akta di ratifikashon o akta di afiliashon.9

Artíkulo 28

E stipulashonnan den e Tratado aki, ta ekstendé te tur parti di Estadonan Federal, sin ningun limitashon o eksepshon.

Artíkulo 29

1. Kada Estado ku ta partido den e Tratado aki, por proponé un kambio den dje i entregué na Sekretario General di Nashonnan Uní. Sekretario General na su turno ta notifiká kada kambio proponé na Estadonan partísipe den e Tratado aki, ku e petishon pa pon’é na altura, si nan ta deseá un konferensha di Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, pa studia e proposishon i pon’é na votashon. Den kaso ku mínimal un terser parti di Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta deseá tal konferensha, Sekretario General ta konvoká e konferensha aki, bou di ouspisio di Nashonnan Uní. Kada kambio ku mayoria dje Estadonan presente i ku ta partido den e Tratado aki aseptá, ta keda presentá pa aprobashon na Renion General di Nashonnan Uní. 2. Kambionan ta drenta na vigor, despues ku nan keda aprobá pa Renion General di Nashonnan Uní i keda aseptá pa un mayoria di dos tèrser parti dje Estadonan partisipante den e Tratado aki, konforme nan distintivo prosedimentunan konstitushonal. 3. Na momento ku kambionan drenta na vigor, nan ta bira vinkulante pa e Estadonan ku ta partido den e Tratado ku nan a aseptá, miéntras e otro Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, lo keda mará na reglanan dje Tratado aki i di kualke kambio anterior, ku sí nan a aseptá.

Artíkulo 30

Apesar dje aviso hasí konforme artíkulo 26, insiso 5, Sekretario General di Nashonnan Uní, ta pone tur e Estadonan menshoná den e promé insiso di artíkulo 26, na altura di losiguiente: a. Firmamentu, ratifikashon i afiliashon konforme artíkulo 26; b. E fecha di drenta na vigor dje Tratado aki, konforme artíkulo 27 i e fecha di publikashon di eventual kambionan konforme artíkulo 29.

Artíkulo 31

1. E Tratado aki, ku teksto igualmente outéntiko na idioma Chines, Franses, Rusiano i Spañó, lo keda deponé den archivo di Nashonnan Uní.

2. E Sekretario General di Nashonnan Uní, lo sòru pa tur e Estadonan menshoná den artíkulo 26, haña kopia sertifiká dje Tratado aki. Tradukshon di Pueblo Soberano, Kòrsou, 13 novèmber, 2009 Traduktor: Fiti i Ida Silvanie