Lucina Da Costa Gomez

 

lucinda

“E luga sosial di e hendemuhe tin ku keda fortifika mientrastantu tiki tiki sosiedat lo tin ku kustuma ku e aktitut di e hendemuhe lo kambia mas i mas den futuro pa desaroya su persona, su balor propio.” – Lucinda Da Costa Gomez – 5 April 1929 – 8 Yanuari 2017

 

Antikristu Chiki

Kabes i stoma ta gruña
un alkemestria ku ta duna empoderamentu spiritual
den regionnan selestial
kaminda Selikor
no ta pasa pa 3 siman.
I no tin niun partisipashon
na un quiz di matematika
paso much’i skol pober
no ta konta
Manera
Johan van Walbeeck
Schweitzer
Vigdis Mensing-Jonckheer
Schroeder
Papiando ulandes lo salbabu
Aktuando makambiá lo resusitabu
Periodista pretu
pero
e no sa ainda
Skibi, raporta
tokante su komunidat
mane e ta na
Terneuzen o Goeree Overflakee ainda

Atabo awo para den un masa
ta grita pa un kambio tur kara skarpion dek ta
wak bo straño.
Solidarismo un bisio,
pa bo sobrebibi
bo mester di niun sinti,
agrediendo, hode esnan
debalua ku semper
b’a skupi afo.

Labor pretu feminino barata
T’asina b’a gana bo miones
Niun fondo di penshun
Niun sindikato
Diabel stima plaka
paga un abogado
lage gaña ko’i kens
pa hende sigi kai
den e graf di
genesidio pretu finansiero.

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Pulpito di prensa pagá
ta mente di hende.
Basha káká riba e grupo
elektoral mayoritario klase trahado
bisa ku nan ta bubé
votando robes,
nan ta bobo,
selektando partidonan robes
pero ta nan plaka si ta soru
ku e patronisado komersial
por pasa aviso na
bo emisora pa abo i
bo klase di ‘hende drechi’
por kome.
Ekonomia politiko di falsedat mediatiko di hubilo.
Skucha bon nan kurason
ta pomp asido.

Radio un refugio di ribirishi
Korant un sanktuario di sensashonalismo
Empresario den su imperio perverso

Honor ne redentor
Boutisa den yorá di un
multi mionario, rifero
Mansedumbru t’esun ku kere
ku nan mes t’e salbado,
wak pa bo n’ hoga den
e arka di adorashon.
Baron di weg’i number
ta indoktrina un pueblo
i ekspropia miones feu
nan saku i bin broma ku
K I R I W I C H I
Un pastor ta indoktrina
ku beibel den man
ranka bo diesmo i
indignifika dons
di bo yumuhe.
Tata spiritual di
e apostel bon proteha bou
di alanan dje periodistanan angeliko

Ku boka ta konfesa
fieldat na Kristu
Ku kurason silensioso
ta sera aliansa ku Satan

Kuenta di banko na Suisa
YDK blanku ke ta e mesias ekonomiko i politiko di un pueblo pretu empobresa
Kuantu hendemuhe pretu ta doño di un pomp di gasolin?
Kuantu muhe blanku ta brasa bara na Piskelat?

Bo predikashi komersial pega den purgatorio
Bo fe frakasa den un fiernu temporal

Santoli p’e sinberguensanan

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Estado di hendemuhe 2016 i Prensa Emansipatorio Feminino

dh16

 

Min Ruthmilda Larmonie-Cecilia su mensahe pa Dia Internashonal di Hendemuhe ta un di e momentunan pa reflekshona riba aktonan heroiko di kurashi i determinashon di hendemuhe, pa eksihi nan emansipashon den un mundu di muchu desigualdat struktural. Emfatisando ku e historial di hendemuhe na Korsou mester keda inklui den e kurikulo di ensenansa pa alsa e konsenshi di lucha den e proksimo generashonnan. Mirando ku te ainda e bataya pa balora hendemuhe no kaba e minister a publika datonan di Ofisina Sentral di Statistik pa duna un bista ku sifra kon e posishon di e hendemuhe na Korsou ta desigual:
– 1 yanuari 2015 – 85.258 hende muhe i 71.713 hende homber
– 12,8% desempleo pa hendemuhe
– 10,5% desempleo pa hendehomber

– 31.976 hendemuhe ku trabao na 2015 i 6% tin un empresa chiki
– 29.846 hendehomber ta traha i 11,3% tin un empresa chiki

Promedio entrada pa luna bruto pa hendemuhe na 2011 tabata Kfl. 2.483,-
Promedio entrada pa luna bruto pa hendehomber ta Kfl. 3.690,-

Kasnan di famia ku un hendemuhe na kabes e promedio entrada ta Kfl. 3.891,-
Kasnan di famia ku hendehomber na kabes e entrada promedio ta Kfl. 6.389,-

E situashon familar ta trese kune ku kasnan di famia tin pa 44% un hendemuhe na kabes, ku chens grandi ku e kasnan aki ta kore e riesgo pa keda enfrenta ku pobresa 35% kompara ku ora un hendehomber na kabes 17%.

Tur e sifranan aki ta yuda pa forma un vishon kon e eksperiensia ta di ta un ser feminino na Korsou ku tur su retonan riba tur tereno. E ta konfirma tambe kon atras pega den kouchi boulo sierto hendehomber den prensa ta ku ta habri mikrofono pa miles di hende skucha deklarando opservashonan kontra-emansipativo. Un hendehomber tin un privilegio hopi grandi na Korsou kaminda su opinion den komunikashon radial ta domina riba e tiki bos feminino ku tei. Tin sigur dos bosnan maskulino na MAS99 ku frekuensia i konstistensia ignorante ta bosifera ku e era di e hendemuhe ‘debil’ a kaba. Nan filosofia ta ku e hendemuhe di awendia ta ‘skerchi’ i ku nan ta mesun abusado of mas abusado ku e hendehomber i ku no mester wori mas ku ponementu di emfasis riba nan desaroyo pasobra nan ta “igual” awoki riba tur nivel segun nan. Nan ta bai asina leu di hinka un malchi di manipulashon mediatiko den kabes di hende pa bai di akuerdo ku e pensamentu falsu aki. Pa nan no mester papia riba dianan speshal pa hendemuhe, sea ta dedika pa eleminja violensia domestiko, relashonal o kalke otro dia por ehempel pa salud di hendemuhe komo kombatiendo kanser di pechu. Ku nan silensia kalkula di boikotia kada oportunidat pa yuda emansipa outo-determinashon feminino sosio-ekonomiko i alsa e outo-estima di un hendemuhe nan ta kulpabel di e progreso stanka di e ser feminino ku nan di nan ta stima asina tantu.

Programanan di opinion ku ta reina awoki ta pa mayoria okupa pa hendehomber, esaki tin ku kambia pa pone un balansa den e espasio di krea persepshon publiko. no por tasina ku for di mainta Korsou ta lanta, yega merdia, te atardi i hasta anochi kasi tur bos ku bo ta skucha na emisoranan, lesa den korant, mira na televishon ta produkto di sea un hendehomber direkt of indirekto . Mirando un kara feminino na televishon no ta nifika ku e tabata esun ku a disidi kiko lo bai bira notisia. Ku mas independensia di hendemuhe den prensa e notisia lo bira mas miho i mas informashon for di e brel di e hendemuhe lo sali ku lo yuda hiba e hendemuhe bai dilanti den su bida ora nan tin e herment di konosementu na nan disposishon. E konbersashon mester keda habri den prensa pa tuma pasonan konkreto ku lo garantisa komunikashon sosial emansipatorio feminino.

*(Kfl. – Korsou Florin)

Investigando 8 di Mart, Dia Internashonal di Hendemuhe 2015

Dia Internashonal di Hendemuhe_2015

Ront mundu paisnan ta para ketu na e di ocho dia den mart ku ofisialmente ta konosi komo e fecha speshalmente reserva na e ser femenino. Un dia ku ta keda uza pa analisa e estado di hendemuhe.
Unda nan ta para riba nivel di:

– Salud
Kiko ta e faktornan determinante ku pashentnan di kanser ta krese?
Dikon sifranan di kanser, obesidat, suku, nir, kurason, preshon haltu tin konekshon ku otro i speshalistanan ta konfirma esaki huntu ku dokternan di kas pero strukturalmente ta prefera di ninga di konfronta e kompanianan di import ku konsientemente ta bende produktonan di kome i bebe ku ta kousa e desbalanse den salud nashonal?

– Ensenansa
Kwa posishonnan hendemuhe ta okupa mas tantu ora nan risibi un diploma universitario. Esaki ta sufisiente pa trese adelanto pa hendemuhe? Fishinan den lei, hustisia, finansas, ekonomia, salud mester di hendemuhe ku pamplenan universitario ku ta kompronde bida mira for di un pueblo ku a keda margina pa trese kambio den e areanan di trabou. Dikon e hendemuhe di e klase trahado no ta yega fasil den bankinan di un universidat? Unda e sifrasnan ta ku desvela e diskriminashon den ensenansa universitario pa e muhe di entrada abou?

– Sosial
E sifrasnan di hendemuhe den onderstant a baha of subi? A re-eduka, rekapasita e hendemuhe ku ta risibi sosten di estado, kon ta evalua ku estado ta yuda nan segun tratadonan internashonal i leinan di pais Korsou? Unda e estudionan ta ku ta mustra ku e struktura di onderstant ta kuadra ku realidatnan sosial di siglo 21? Trahadonan sosial a sufri bou di medidanan for di fin di siglo 20, unda e sifranan ta pa midi nan prekupashon, nan retonan i kiko mester keda hasi pa nan por funkshona na bienestar di e komunidatnan ku nan ta sirbi.

-Laboral
Dikon no ta kumpli varios leinan laboral ku por mehora e kalidat di bida pa hendemuhe riba tur nivel? Pakiko sindikatonan no por buta preshon pa sektor priva i gobiernu kumpli ku tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kuantu lider femenino tin den sindikalismo? Dikon hopi kompanianan no ta laga trahadonan bira miembro di un sindikato? Kon e medidanan finansiero a afekta trahadonan, unda e investigashon sosio-laboral ta di parti di sindikato i gobiernu?

– Ekonomia
Kon ta ku e seguridat ekonomiko di e hendemuhe? Kuantu poder di kompras nan tin i mas importante kon esaki ta keda eherse pa yuda e hendemuhe progresa? E konsumo di hendemuhe ta drentando saku di empresanan di hombernan ku di berdat ta yuda alkansa un adelanto ekonomiko, kiko ta e persentahe ku ta bini bek na fabor di ganashi ekonomiko pa e hendemuhe? Kuantu e hendemuhe ta aporta den ekonomia i kuantu poder e tin pa influensia e fluho di plaka pa laga un ekonomia drei?

– Finansas
Salario di hendemuhe ta yega pa mantene su famia? Dikon no tin un sistema nobo pa saka afo kiko presis un hendemuhe mester pa por biba digno segun tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kiko ta e poder finansiero di e hendemuhe na Korsou? E ta bon representa den bankonan, seguronan i fondonan di penshun pa kuida interesnan di hendemuhe? Ki sorto hendemuhe tin mas tantu plaka efektivo, outo, fiansa, hipotek, invershonnan finansiero, propiedat, tereno, penshun priva, seguro priva?

– Media
Tin sufisiente mekanismo den medionan di komunikashon pa hendemuhe por bira i keda reina di nan historia, kontando, produsiendo esaki nan mes pa harma nan futuro ku e poder ku media tin pa influensia prosesonan ekonomiko, finansiero ku ta dikta riba politika? Ta tene hendemuhe ku ta propietario of ku tin posishonnan klave na medionan di komunikashon responsabel ora strukturalmente nan ta trese hendemuhe pretu di klase trahado den un espasio di desbentaha sosial, laboral, ekonomiko, finansiero i religioso?