E Guera Kontra Periodismo

Gera Kontra Periodismo

E guera kontra periodismo: Dononan di media, plaka, poder i e preis di berdat.
Bo korant, emisora, televishon, notisia digital ta dunabu e informashon ‘stret’, kuru di berde? Kon bo ta chek ku nan no ta ‘kushi’ notisia ku metanan komersial pa bosnan kome riba dje?

Trinta di Mei 1969, E Dia Kapitalismo a Stop di Sakiá

Kimando rasismo NL Korsou 30 mei 1969

“Hey saka Papa, Papa no a hasi nada, saka Papa. Sake, saka Papa pami, damn fool.” [c] Shon Cola

Ratu ratu e fragansia di bidanan pretu ku ta eksigi dilanti mundu hente pa balora nan humanidat ta krea e holo di huma. Na 1969 den luna di mei trahadonan Afro-Kurasoleno a kima e kontrato di sosiedat ku e klase di kapital blanku na werki.

E sikatris di sklabitut i kolonialismo ku no a kura for di 1863 a bira un yaga hundu fertil kaminda abuzu rasial i eksplotashon laboral por a yanga aden na nan antoho. Un falta di edukashon sosial-politiko ku e masa trahado pretu sistematikamente no a risibi despues di abolishon di e era sklabisa a soru pa hila fini i momentariamente asepta e sirkumstansianan deplorabel ku nan tabata biba aden.Invisibilidat di representashon politiko i komersial pa e pretunan tabata funkshona manera un kastigu kolonial teniendo nan presu den un struktura di poder blanku na Korsou.  

Kortinanan di huma por bin dwalu mente di hende ku ta buskando strategianan pa libera nan mes riba ruta di un soberania pretu separa i purifika for di opreshon blanku. Strukturalmente a neglisha di buta riba mapa ken ta e karanan di e matris blanku, e sistema ku balornan blanku ku por keda personifika pa hende blanku i hende pretu despues di 30 di Mei 1969. Sindikatonan, media, organisashonnan sosial, politika, religiosonan i  akademikonan ta ninga pa revela e strukturanan di poder ekonomiko, finansiero ku ta tene un komunidat predominante di Afro-Kurasoleno abou.  

Korsou su haf, sektor di produkshon i eksportashon, ekonomia di aviashon, bankonan, seguronan, servisio finansiero, ekonomia di turismo tur pa gran parti ta den man di un elite blanku sea krioyo of ulandes of un kolektivo di maskara pretu ku ta abona riba supremasia blanku. Nan reda di poder  ta alimenta su mes for di un kolonialismo blancha renoba pa garantisa dominio di kapital, propiedat, produkshon.  

Nada bon por sali for di e klima di opinion di rasismo internalisa pesei e gritu kada ana ta keda lansa ku trinta di mei no a trese niun kambio, sam sam ku e ekspreshon ku Papiamentu no ta sirbi i YDK ta floho. Tras di e sentimentu tin un kurason ku ta bati bisando ku YDK a keda mesun bobo bestia i ku e no por nada, ta e kultura, e eksistensia di hende blanku tin su boka habri. Nada di esei ta kuadra ku berdat. Tur formanan di emansipashon pretu, chiki, mediano, grandi  ta balioso honrando e legasia di ansestronan Afrikano i Caquetieu. Kada wiri wiri di pensamentu, ekspreshon, akshon pa libera e Afro-Kurasoleno ta honrabel, un obra di bunitesa baliente.  

Kombersando riba e rebolishi di 30 di mei ’69 ta riba su mes ta un ehersisio supversivo. E ta harma un forsa di pensamentu i moveshon kontra e elite dominante invokando su perdishon permanente. Papiando ku hende riba  e malchinan di malehempel ta un forma di monta un spiritu di rebeldia ku den e temporada di materialism ta un akto di amor propio.

Ku konsistensia sindikatonan no a kontrubui pa organisa via kanalnan di media un dialogo riba e kousa di trinta di mei.Sistematikamente sindikatonan ta planea pa pasifika e masa di trahadonan pretu pa no analisa i kombati e podernan ekonomiko i finansiero ku ta viola nan derechinan sosial, kultural, politiko, ekonomiko, finansiero. Kasnan di medionan di komunikashon konsientemente ta kolabora huntu ku kapitalistanan pa mina un proseso di kria un konsenshi ku ta respeta balornan laboral, dekolonial [sin mentenan mancha ku kolonialismo], libertado.

Speransa falsu so hende por tin si nan kere ku sindikalismo lo komberti den un ko-konspirado kontra e strukturanan di kapitalismo krioyo.  E no ta eksisti sin e preshon popular di e trahado ku ainda no ke realisa ku pa lanta for di e sono malu ku e ta den e tin ku sker e konvenio sosial di nobo meskos ku a hasi na 30 di mei 1969 kompana ku e gritu di lucha ‘ Awo si YDK a bira kono’. Podise e bja aki nan lo buta ‘kono mes, mes’ su tras.

Tirando un bista atras e bankero Lio Capriles a deklara den e buki di dokumentashon di Gert Oostindie riba 30 di Mei ’69 ku e sektor ekonomiko-finansiero no akuida e interesnan dje pueblo trahado ku tabata biba den un situashon sosial deplorabel. Nan tabata konsentra hopi riba plaka i esei ela atmiti a kosta e komunidat di kapitalista un 4 pa 5 miyon na dano material ora e kimadura a sofoka nan propiedat ekonomiko. Normalmente den un sosiedat desaroya un atmishon di kulpabilidat lo trese mesora un kaso den korte eksigiendo reparashonnan pa e gran mayoria ku mester a sufri bou di mando di e orden establesi. Mirando ku pasonan huridiko no a kristalisa ainda e ta rekonfirma e miedu i falta di konsenshi di hustisia ku tin den e sektor di lei pa hiba e kreadonan di miseria sosial ku a kousa un insurekshon sivil na 69 dilante mesa berde. Saliendo for di un angulo bengativo hustifka ku ta pone emfasis pa krea strukturanan di kontrol huridiko ku den futuro ta tuma bek e poder laborl i obliga podernan korporativo i gubernamental pa obedese leinan i tratadonan laboral, sosial pero mas ku tur e dignidat komo ser humano.  

“Ken di Korsou a rabia, ta ken di Korsou a rabia, ken di Korsou a rabia? Korsou un rabia, n’ rabia. Ta tres biaha Korsou a rabia: Prome ta dia Tula a lanta, di dos ta dia Chakutoe a papia, di tres ta dia kandela a kima. Si primi mas Korsou lo rabia, si sigi chika mas Korsou lo rabia. Si sigi asinaki le rabia, le bolbe rabia rabia atrobe…” [c] Grupo Trinchera – ‘Ken di Korsou a rabia’  

Magnus, MAS99 i Periodismo Komersial

Mamon99

13 di mart 2014 Hustisia Sosial Korsou lidera pa Jorge Sulbaran a organisa un debate riba e estado di prensa. E panel di diskushon ku Yves Cooper i Dwight Rudolfina komo miembronan di medionan di komunikashon a debati e defektonan den media i alabes e formanan di transformashon pa alkansa un nivel di kalidat respetabel. Na final di e anochi informativo na sede di HSK na krusada Biesheuvel a firma un petishon ku diferente resolushonnan. Dos di nan tabata:

“Konsiderando ku mayoria medio di komunikashon na Korsou ta propiedat di komersiantenan ku den mayoria kaso no tin afinidat ku e trabao di prensa i tin tendensia di sensura i suprimi informashon, esta keda sin publika berdat, evidensia, nomber, idea i opnion di otronan, na fabor di interesnan netamente komersial.

“Konsiderando ku e preparashon i nivel periodistiko di mayoria trahadonan den prensa ta laga hopi di desea i konsekuentemente ta brua notisia i informashon ku opinion personal i hasta komersial, ku e konsekuensia ku e publiko ta risibi notisia i informashon di importansia den un forma basta distorshona, kontamina i hasta kontradiktorio, ku tin e publiko en general, basta konfundi sin sa mas kiko ta veridiko of no.”

 

Djarason 28 te ku djabierne 30 di yanuari 2015 e sospechosonan den e kaso Magnus mester a presenta dilante e tres wesnan den e korte di apelashon. E forma ku hefe di redakshon di MAS99 Dwight Rudolfina i kolega Gilbert Sparen a kubri e dianan den korte tokante e asesinato riba Helmin Wiels tabata berdaderamente net kontrali na lokual a keda firma pa mantene un grado di responsabilidat sosial den prensa. E resolushonnan viola ku ta sigi ta papia pa nan mes:

MAS99
– Ta habri notisa ku komentario personal meskla ku interes kustuma di
e kaso Magnus pero no tin relato di korte di e kaso Magnus
– No ta yama famia di e sospechonan
– Ta entrevista bosero designa di ministerio publiko pe kaso pa saka
informashon  for di dje pa desbarata, diskredita e kaso i purba di proba
inonsensia di un of mas sospechoso den e kaso Magnus i Maximus

– Ta defende ku un furia masbangu e sospechosonan den entrevista ku
rumanhomber di Wiels kaminda e ku sierto konstistensia ta deklara
kulpibilidat di e sospechosonan.

– Jorge Sulbaran ta duna komentario ku ta pega kulpa riba e estado merikano
huntu ku un historia di operashonnan intervenshonista di Merka ku ta teme un
Karibe di sosialista independiente. Sulbaran su deklarashonnan ta kontrali
baiendo di kalifika e lider di Pueblo Soberano un traishonero na e lucha di
independensia pa unu ku Merka a ordena su morto pasobra e tabata un menasa
pa region. Un boltumentu di 180 grado.

– Merdia djaweps 29 di yanuari di sorpresa Gilbert Sparen ta remplasa Dwight
Rudolfina i e bja aki si ta pasa un relato komprimi chiki di loke a pasa den
korte pero sin muchu detaye pa e oudensia por kompronde di berdat kiko a
transkuri durante e mainta ku a ofrese 3 pa 4 ora di informashon. Esaki nunka
responsabelmente por keda relata den 2 minut.

– Djabierne mainta 30 yanuari Dwight Rudolfina no ta pasa relato di korte.
Ta sigi mesora ku su analise sin ophetividat defendiendo ketu bai e sospechoso
prinsipal. No ta relata kon bida largu sintando tras di bara na Korsou ta
bida largu mas suave ku opshon di evaluashon despues di 20 anja. Kaminda
bida largu di Hulanda no ta ofrese esaki. Rumanhomber di Wiels atrobe ta keda
entrevista i ta sigi primi ku un desbalanse periodistiko sin hasi preguntanan
nesesario ku ta yuda klara e pueblo ku ta skucha pa kapta kiko a pasa den sala
di korte entre e abogado general, abogado i su kliente i wes.

– Merdia ta relata e kaso ku 2 akusado i defensa abogado selektivamente kortiko
sin spesifika atrobe kiko a sosode den sala di korte. Despues ta ripiti un
vershon mikro di e entrevista ku rumanhomber di Wiels.

– E diferensia di kubri e kaso Magnus na luna di ougustus ta unu di dia i anochi
Esun prome tabata harma pa MAS99 ku un batayon di reportero huntu ku korant
Vigilante. Kada movementu, kada ekspreshon, interakshon den sala di korte
tabata relata pa e radioskucha. Opinion di tur banda a keda duna, ta tin
lenmentu na banda di e grupo di akusado pero kompara ku e siman ku a pasa
bo por a distingi un grado fini di ophetividat notisiero.

Prosesonan hudisial ta espasionan kaminda un medio di komunkashon responabel por informa su oudensia ku konosementu ku por yuda oumenta su nivel di komprenshon kon e reglanan di korte ta. Ta un oportunidat ekselente pa ilustra kon sierto leinan ta funshona i ki ora na ki situashon nan por keda uza. Bo por ofrese un kantidat di komentario i observashon di parti di ekspertonan di lei i personanan eksperiensa den situashonnan di korte di hustisia. Tur esakinan ta empodera e suidadano ku ta skucha pa mantene i halsa su bista kritiko pa e kadena hustisial.

Den e kaso di MAS99 nan no a praktika un periodismo emansipatorio, un chens perdi pa kibra e kadenanan di interesnan komersial ku a mara nan lenga radial.
E kredibilidat a larga, i komersio ta dikta kiko ta notisia i kiko no. Kambio semper ta posibel si nan alkansa e region di arepentishon pero unabes bo a sera un pakto ku Mamon bo salida komo emisora ta bira hopi irealistiko.

Degenerashon di Diosnan Chiki

Krus Katoliko Korsou 2015

Revelashonnan di e misterio yama Kristu e Hesus por keda deskubri den bidanan di hende komun i koriente luchando dia pa dia bou di sirkunstansianan ferfelu ku ta parti di un diseño pa tene nan wantá manera nan ta. Disipulonan di e Dios den shelu a keda interpreta pa hendehombernan ku e meta pa hinka e spiritu di salbashon den mundu den nan kurpa durante nan lucha di sobrebibensia sosial. Iglesia katoliko for di sklabitut drentando kolonialismo tabata e guia religioso prinsipal ku nan beibel den man komo kompas kristian.

E fundeshi di fe blanku kristian aki a skapa bida di hende pero tambe i hopi biaha desmenti a kosta hopi bida di hende, e preis pa adora un dios blanku, obedese un frater blanku tabata destrui e eksistensia indigeno di e ser humano pretu. Su forteleza imaginario afrikano di su mes a keda remplasa tiki tiki durante siglonan pa un prenchi hulandes blanku ku balornan kristian katoliko, ya asina e por a funkshona mas miho den un sosiedat mitar siegu mitar zurdu pa komplase e orden di kapital komo un sirbido ku nunka lo kontempla un kambio radikal pa mehora nan bida sosial i spiritual pa semper manera e konsenshi Kristu originalmente a ordena.

E mandato religioso ta keda unu dudoso mientrastantu obispu Luis Secco no ke krusifika kapitalismo krioyo ku a keda konsibi ku bendishon di katolikonan for di kuna na Korsou. Konsekuensianan ta ku religion a bira katibu di politika i podernan di plaka i esaki a resulta den un katolisismo kaotiko. Sigiente ta algun karakteristikanan ku e delaster tempu, dianan a laga komunidat kuestiona e outoridat religioso:

1.Un representante di Dios riba tera durante su predekashi a risibi sorpresa di bida ora personanan deskonosi a horta den outonan stashona den luga di parkeer na La Birgen Del Carmen na Parokia di Groot Kwartier.

2. Un komunikado di obispado di Willemstad ta sali 7 di November 2014 bisando ku: “Mons. Luis A. Secco a anunsiá na e saserdotenan ku pa promé i di dos siman di Yanüari 2015, lo tin kambio di e siguiente pastornan di parokia: P. Simon Wilson aktualmente na parokia di Groot Kwartier lo bai Katedral di Pietermaai;….”

3. Atardi lat 12 di November pastor Simon Wilson ta haña pastor Danilo Morales di parokia di Wishi morto den kas den un plas di sanger. Pa motibunan deskonosi ta dera pastor na Korsou sin warda pa su famianan por biaha bin Korsou pa tuma despedida dje of kumpli ku kisas e deseo pa lage keda dera na su pais natal.

4. Otro komunikado 20 di Yanuari di obispo Luis Secco ta sali den prensa indikando: “Konsiente di e tarea di un Pastor di parokia i di un vikario ku tin un área di maneho den nos Diósesis, ami komo obispu di Willemstad a yega na un desishon di duna Rev.P Simon Wilson un periodo pa su desaroyo personal i spiritual, ….”

5. E frase ku ta implika un akto di abuzu por keda desifra ora Mgr.Secco ta skibi den e komunikado: ku e ta tene kuenta debidamente na “e proseso ku Iglesia tin pa atendé ku tur situashon ku por presentá manera ta preskribí pa leinan di Iglesia den Derecho Kanoniko.”

6. Iglesia katoliko yuda pa prensa no ke spesifika kwa “situashon” ku a presenta ku a konklui diripiente den un biahe pa Canada pa pastor Simon. Den un entrevista kortiku djarason 21 di Yanuari graba ku Jasmin Pinedo na radio Direct obispu den un manera insigur, nervia, no por a kontesta e pregunta si pastor Simon a hasi algu robes. E uniko kos ku Secco tur agita por a bisa i finalisa e interogashon fabrika tabata: “Te aki mi ta keda.”

Niun hende a hasi nada, niun hende ta hasi nada, niun hende ke bisa algu, niun hende ta hasi algu ku ta buta den moshon un proseso di tene lidernan religioso responsabel pa nan aktonan. Media mane Direct (ku ta kas di iglesia katoliko pa nan programanan radial) ku Jasmin Pinedo, Richeron Balentien, Cali Manuel ku ta tapa kara, bagatelisa, e asuntu hasta ridikulisa lokual a pasa bisando ku “no mester biba bida di hende” i “no husga pastornan paso Dios lo husga”. Sobra miembronan di prensa ta komplise di duna un lisensia di lei di trektu pa iglesia katoliko por okulta i preveni un skandalo saserdotal.

Santu Amilcar

santu 2

 

Lei universal 864: Ora bo hasi redu riba hende,
e redu ei lo bira bo berdat denter di 48 ora.

Su santu ku e ta adora i alaba ta San Pablo
e kayente ta insendia su alma agonisa
Mainta 9.05 ku un swai di len,
garganta di poeiru e ta divulga su divinidat.

Lei universal 60: Koredo di BMW, Audi, Mini-Cooper
no por keda konfia riba tur tereno di nan opinion,
notisia na un radio, televishon of den korant.

Deshasi di desperashon, su papiá tabata kondemna
eksistensia di rasismo ekonomiko
bendiendo su pastechinan na
un bentana den Monteverde
bendisionando e manza ku
milagernan chiki i
rasinchinan di rebeldia pretu,
kabe ku “bon apetit mi dushi”.

Lei universal 23: Si bo kai pa kolonialismo
di konsumo merikano kopiando Halloween,
Black Friday outomatikamente tin ku
introdusi selebrashon di
+Dr. Martin Luther King i Malcolm X i Harriet Tubman

Di un parokia pa un katedral pa Canada,
un odesia di katolisismo kaotiko, konfuso.
Un obispo okultando e bochorno di pastor Simon,
promoshon perverso, reprogramando nan karakter
kapitalista kristian sin remorde nan aktonan di
agreshion spiritual. Korsou tin mortuario riba eksorsista anto.

Lei universal 667 obispunan i
pastornan ku ta ninga di tuma
e batuta di Monseignur. Dr. Amado Römer
i lucha pa hustisia sosial ta keda regala
un estadia tur kos paga den reino di San Satan
pa un periodo indefinitivo.

’69 a kria un klase medio pretu, nan a probecha,
prospera den nan komuna di egoismo riba lomba di
trupanan di trahado eksplota. Beibinan a nanse feu
bokanan di matris den estadonan neoliberal op nan
komo ‘hoben profeshonal’na Kranshi.

Lei universal 05 Si bo bai studia NL
bin bek ku yen skeit, i no ke yuda hende abou
den e kloaka sosial outoridatnan lo kita 2/4 di
bo salario i prohibi bo bai bira fuma na St.Tropez.

Riba un kruk, su uniko pia i mei, santidat konfundi pa
kara hodedo serka shofur di bus. Un kareda pornada
pa Punda ninga, un alma fraternal ta saka
sen pe sigi su mishon tog maske
e vayenan hundu ke trata di guli
su gana di biba. No por No mag, No ta bestaat.

Miritza Gerard, Prensa i Poder pa Laga Hendemuhe Konta Nan Historia

Poder di Miritza Gerard

“Awel awe mi ta balora mi mes, mi no ta un kalke muhe. Mi merese muchu mas miho. Desde awe t’un otro bida, sera den kas i yora a pasa pa historia…” (c) Givienca “GiGi” Clotida & Dreams

Ku un durashon di dos dia prome ku outoridatnan i prensa konserni por a demonstra e abilidat di buska i publika un potret di e agresor letal ku a propina Miritza Gerard den e bario di Souax, Korsou a konfirma un bes di nobo ku su prioridatnan pa konserva, proteha i edifika bida di un hendemuhe no ta alinja ku e mundu sivilisa ku e ta pretende di ta un miembro prominente di dje.

Un homber a asesina su partner riba un djadumingu i niun pastor maskulino ni feminino no ta sali riba un style di ‘Breaking News’ notisia di ultimo ora religioso i purba di kalma i inspira e sosiedat ku un diskurso pa mantene fe, un orashon , un alabansa pa no laga e mente dekai. Informashon polisial ta keda pasa, par’i hende ta reakshona i bida ta sigi. Sigiente dia tin diskushonnan aki aya pero e rasonnan pakiko un hendehomber por yega na tal ekstremo di ehekuta su kasa no ta bira un dialogo entre e publiko i prensa.

Apenas 2 siman prome Alvine Hughs a keda detene pa motibu di a maltrata su kasa. Ne momentu ei segun Alianza i buro pa ayudo di viktima tin un instrukshon ku ta regula ku ministerio publiko mester buta e viktima na altura di e opshonnan hudisial i restorativo ku e por kana pa proteha su mes i prosesa e trouma. Segun Jeanne Henriquez pidimentu di un prohibishon pe agresor pa yega serka den bisindario dje viktima kaminda e ta biba/keda ta posibel. E proseso di kuida e viktima a faya “un bja mas” tabata palabranan ku Henriquez a dirihi na ministerio publiko.

Ministerio publiko den prome instansia pa medio di su bosero a purba di bula un pipa i tira falta riba e viktima pero despues di algun dia a bek i atmiti ku wes-fiskal sra. Dennaoui tambe ta humano i paso e suseso lamentabel a pasa den un wikent druk ku hopi aktividat penal ku a buta ku den bista di ministerio publiko evaluashon di un maltrato severo di un hendemuhe no ta merese di ekstende su detenshon ku mas dia den espera di tratamentu dje kaso. E filosofia dje kadena hudisial a redonda den un asesinato ku por a keda preveni si: 1. A informa e viktima den un forma konvensente di drenta den kontakto ku buro pa ayudo di viktima of 2. Ministerio publiko of polis a konekta ku buro di ayudo pa viktima.

Minister di hustisia Nelson Navarro tambe a mancha su integridat ora ela skonde tras e hecho ku su mes partido PAIS tin un lei di proposishon bou di guia di parlamentario Marelyn Moses ku tin ku ofrese e hendemuhe den situashonnan di violensia relashonal un haf di seguridat, un lei ku ta for di 2013 pega den e mashin gobernamental.

E sistema hudisial ta keda opera i domina ku mannan maskulino i pesei ta hopi duru pa trese kambio si bo no sa kiko ta nifika un viktima feminino den kasonan di abuzu relashonal bou di hendehomber. Mesun kos ta konta pa prensa ku ta normaliza e kaso, un asesinato di un chines-ydk ta frusta pueblo mas eksigiendo pena di morto kontrali na un kasa ku ta kita bida di su partner kaminda e gritunan di kastigu di morto no sa lanta ku mesun fervor. Parse un komersiante chines-ydk su bida ta bal mas ku un hendemuhe ydk.

Enbes di konsentra riba e kredo maskulino ku e hendemuhe ta su poseshon e topiko ta bira: – ken ta korta ken su orea, -ku tin ku wak e hende, no e muhe so. Yen skeinsmentu pa no papia riba e asuntu ku un muhe a keda mata, 13 for di 2001. Argumentunan ku tin un sistema matriakal, kiermen un lantamentu di un famia pa un muhe na kas. I pesei si sosiedat ta robes ta e muhe su falta. Rasonamentu falsu di hende ku a tende e gai kanta pero no sa na kwa kura. Persistentemente i sistematikamente opinado hendehomber den media ku programanan na radio i televishon, korant no ke papia kon fasil ta uza un logika galvanisa den pensamentunan maskulino di siglonan atras pa purba di hiba un defensa frakasa pa hombernan ku ta hasi nan mes kulpabel na asesinato feminino.

Hendehomber ta domina e kombersashon of pensamentunan krea of mira for di e hanchi di un hendehomber sali for di un boka di un hendemuhe ku no sa miho of ta skohe pa no sakudi e realidat falsu. Ekspertonan riba e tereno, aktivistanan, abogadonan ku eksperiensia di kasonan asina no ta keda invita, niun psikologo, terapista relashonal, eksperto, eks viktima, abuzado. Nada pero si ta sigi riba un patronchi pendeu papiando tras di un mikrofono mane un lora ku solamentu a tende hendehombernan grita nan punto di bista, dominando e klima di opinion keriendo nan sa kiko ta nifika di ta bibando den un kurpa di un sekso feminino. E medionan di komunikashon aki ta sembrando un violensia dobel, e prome biaha ora e akto fisiko ta sosede ta raporta, entrevista, produsi un periodismo defisiente i despues ora hende kuminsa borda riba e notisia bou di nivel ta viola dignidat di e hendemuhe pa motibu ku prensa ku konta su historia for di un lens maskulino, machismo di kouchi boulo. Pa hustisia prevelese e hendemuhe mester domina su historia, te so por konta lokual ela pasa den of mira otro a eksperiensia i e por transmiti e realidat ei ku finesa feminino dirigiendo e kurso dje kombersashon pa eleva e hendemuhe.

“Hendemuhe a bira muchu igual, nan a sali for di for di kushina, deskuida nan yunan i a bai studia risibi diploma bisti na karson i esei a trese un desaster pa Korsou, hendemuhe a diskubri emansipashon i hasta a tuma over liderasgo den sosiedat.”

Indiskutibel e filosofia di Loloi snek reinando den media no opone ku kritika feros ora Suzy Camelia-Romer, Maria Liberia Peters, Zus de lanooy, Emily de Jongh-Elhage, Gobernado Lucille George-Wout a lidera e pais aki pa basta dekada.

Menospresio pa bida di hendemuhe ta normalisa, pesei e falta di seriedat pa e kaso di Miritza no ta un prekupashon pa pueblo. Diskriminashon sistematiko ku a permiti tiki tiki pa devalua e ser feminino na kas, na iglesia, na trabou, na skol, den salud, den ekonomia, finansas ta e raisnan ku ta strangula eksistensia i femisidio of feminisidio ta ensera e sistema di konstantemente supla rosea den sosiedat ku ta soru pa mantene na bida e genesidio lihe o pokopoko di hendemuhe.

Liberando Media i Unesco

Mi tera ta úniko lugá

kaminda esnan k’a faya

den otro tipo di trabou

ta bira periodista,

polítiko òf predikadó

pa lusa nos kaminda

ku nan eksperiensha.

Pero asina mes mi tera,

ta mi tera. (c) Philip A. Rademaker

E monopolio riba konosementu ta sentralisa su mes den luganan di poder ekonomiko, finansiero i gobernamental. E mediado, esun ku ta okupa un espasio di fasilita pueblo ku e kiriwichinan di konosementu ta prensa, e total di medionan di komunikashon di korant, televishon, emisora, sitionan digital. Media ta na kabes pa for di un kaos komersial krea un agenda kon pueblo tin ku pensa den un malchi di krioyo kapitalismo ku mester di su plaka i ku ta dikta ku ganashi ta bini prome ku e hende i despues por wak si por duna e ser humano e balor ku e merese. Prensa komo e mucha manda di kapital i gobiernu ta sakudi i sefta sierto informashonnan pa pueblo por bai forma un opinion riba asuntunan ku ta na su interes. Ta hinka palabranan, strukturanan di pensa i komporta den hende su mente na un forma ku semper lo no kontrubui na kritika i desmantela e podernan ekonomiko i finansiero. Propaganda ta harma realidatnan den bida di hende, notisianan ku ta mensahenan komersial kamufla banda di iglesia, skol, universidat, trabou i e klima di politika.

UNESCO-Korsou (e departamentu di Nashonnan Uni ku ta toka edukashon, siensia i organisashon kultural) a organisa un: “Dia di Media, e evenemento di apertura di UNESCO su Media Capacity Development Programme. Djasabra 29 novèmber 2014, 15.00 pa 20.00, Lighthouse Parera, Pletterijweg 43, Piso 7. Diálogo entre prensa ku públiko ta e enfoke prinsipal: bo kontribushon ta importante. P’esei nos ta invitá’bo pa partisipá den e programa interaktivo.”

10005868_612914722167526_1978768552475440580_o

Riba e Dia di Media a diskuti topiko mane:

1- Prensa i públiko den nos sosiedat demokrátiko
2- Posishon di nos pais: Desaroyo di media na Kòrsou
3- Debate entre Periodista i Siudadano

1. Realidat di e Dia di Media ta ku e organisashon banda di un promoshon debil,( lat den pitu e dos di laster dia prome ku djasabra) nan no ta tin e vishon ni e respet pa laga e pueblo grandi ku si ta of mester wordu interesa den desaroya un mundu nobo di media pa transmiti e dia en kuestion via un di e 28 emisoranan.  Tampoko a graba oudio of video ku hende por wak e bek pa diskuti entre nan mes tur lokual ku a keda papia riba e Dia di Media organisa pa Unesco Korsou bou di liderasgo di Marva Brown. Tur e kritikanan di ariba te abou ta krea un segregashon di konosementu kaminda un grupo selektivo so ta bai disidi of por influensia e debate i tumamentu di desishon.

2. Unesco ta uza medianan sosial mane Facebook i Youtube pa promove nan ‘Dia di Media’ pero riba e dia mes no por interkambia di opinion via Facebook ,Twitter of via telefon, BB Pin, Whatsap. Strukturalmente a soru ku e drempel tabata haltu pa drenta, nan a promove ku solamente 100 hende por drenta e luga ku riba su mes no ta un espasio kaminda e hende komun i koriente lo yega fasil. Unesco a faya ku reglanan basiko ku nan ta bisa nan ta para pe ku mester duna e pueblo e hermentnan pa edifika nan mes ku tur informashon, konosementu na nan disposishon.

3. Ketu bai pueblo ta wardando for di 1 di september ora Renske Pin a hasi un presentashon komo investigado mayo pa Unesco riba e mundu di media na Korsou. Kasi 4 luna a ya pasa kaba i e pregunta ta lanta kombin ta tin asina tantu pura di organisa un Dia di Media sin publiko mes por a lesa e raport final ni preleminar di Unesco riba e situashon di prensa i konsehonan pa remodela strukturanan ku ta empobresa un pueblo sistematikamente dia aden dia afo.

4. Unesco a duna 3 hoben ku interes pa periodismo un beka pa partisipa den e Media Master Classes. E traba tabata ku nan mester ta di un skol  “HAVO, VWO òf HBO” ku ta e weganan diskriminatorio, klasista ku ta desempodera e talentonan ku tin bou di palu kenepa of esnan na un AGO ku tin aspirashon periodistiko of esun ku ta bai Vsbo of kalke hoben ku ke drenta mundu di media pero pa motibu di lucha finansiero tin ku traha pa su pan di kada dia. Unesco su prinsipionan ta keda viola atrobe i e klase trahado pretu ataka pa un rasismo krioyo no ta keda inklui den strukturanan di poder pa restruktura prensa.

5. Un diskushon riba funkshonamentu di media sin invita doñonan di medionan di komunikashon ta otro bofta pa pueblo. E propietarionan di prensa ku nan interesnan finansiero ta harma henter e klima di kaos ku tin aktualmente. Pa kambio  real keda efektua mester responsabilisa e aktornan prinsipal ku sektor priva den un dialogo publiko. Unesco no mester krea niun modelo di konflikto simplemente e tin ku tene un spil dilanti di e doñonan di media i konfronta nan ku nan malpraktikanan komersial ku ta destabilisa e poder i derechi dje suidadano pa tin akseso na informashon i konosementu pa edifika i rigi su destino.

Nashonnan Uni 10 di desember 2014 a deklara e sigiente 10 añanan e dekada pa hende di desendensia Afrikano i ku e realidat sientifiko ei Unesco ku su investigado mayo Renske Pin mester laga e raport refleha e nesesidatnan pa un media diseña pa e grupo predomina : e yu di Korsou pretu. For di su privilegio blanku ya kaba e ta okupa un posishon ku defakto mester tabata reserva  pa un hende afro-kurasoleño pa garantisa desaroyo sustenibel di liderasgo akademiko-investigativo sosial riba tereno di komunikashon pa hende pretu.  Kreashon di un konsenshi nashonal  ta krusial pa rekonose ku for di un historia di sklabitut, kolonialismo a reprodusi un sistema di media ku no ta alsa e bida pretu pa alimente ku tur hermentnan di konosementu pa un pueblo den desaroyo den Karibe ku ta kompletamente inkomparabel ku  media pa hende ulandes.   E punto di salida mester ta otro. E nesesidatnan pa edifika un oudensia di mayoria klase trahado pretu, un klase medio pretu ku ta luchando ku su identidat mester keda aserka den un otro forma ku via di medionan di komunikashon emansipa ta garantisa di lante i kibra e karpachi kolonial ku media disfunkshonal konsiente i inkonsientemente pa motibunan di dominio di kapital kier bistie pa eternidat.

Skupi Bek Na Shelu

katibu_Iiber

 

 

 

 

 

 

 

Katibu ta galiña, vruminga, kakalaka oh be-lo

amantenan di ñetunan di Lio Capriles

ku a degenera bo ekonomia.

Den rolstuhl den GOISCO e ta bedei ku Korsou

semper mester  ta eternamente

gradisi na e imigrante hudiew, portuges, ulandes

ku a laga e isla prospera.

Den universo di Paps e ilumnantenan  Indigeno i  Afrikano

no ta bal e rekonosementu mas grandi pa nan sodo sangrero.

 

Orashon di un  pober: Nami mi plaka lolo awo

Orashon di un riku: Dio’laga e pober pretunan no span nan

popchi wowo i hanja sa ku nos tin nan plaka, propiedat i poder

Lag’e hodeeeeeee

 

Riba rudia un pastor rogando na santu trinidat

pa protehe ora fielnan bin bei i kastiga

su lealtat na e legion di diabelnan.

Bo tambe konose nan tur

pero ba kultiva temor pa kou nan.

Den un plas di sanger ela keda tuma

den brasa di Señora

 

Kastiga e kurasonnan ku amor

Biahenan di buskeda pa enkontra

un Guillermo Rosario,

Chin Behilia,

Shon Cola,

den karni rehobenese

Un Amado Romer,

Elis Juliana,

Jandi Paula

Fridi Martina

nobo, sanger fresku.

 

E beibi di Babilon Greentown a keda aborta,

dera den santana Beth Haim.

Huma pretu ta sali fey un chimnea

seyando un belorio di boushuasi chiki.

 

Drumi riba un pida karton,

drumi den un bida chambon

Wak su Range Rover, wak mi kachipin

PERO mi trot no a frusa

 

Leinan di konsenso

Leinan di konsenshi

Leinan di Zielinski

 

November luna di problema,

Don Macario su lema

Plan bari

Man bashi

Pero ta bai sali afo si

Mester

Ounke uitzendburo no ta yama bek

Un koi hasi pa span potmoni

Algu pa fin fin kune pa kabament’i aña

Hasi kompras pa pasku

Sult di komkomber chiki

 

Zwarte piet ku san nikolas por senk

den bahia di Santa Ana.

Santana pa rasismo internalisa.

 

Swa mi’n tin lei ku bo

Sis mi no tin lei niun ku bo

Ruman mi no tin niun lei kubo

 

Awa ta kai nos ta warda bus

sin dak sin niun dondru

bo ta kana ku sapatu kueru punta

ku bretel ta modela riba un ministertje

 

Kuidou ku Jasmin  mainta trempan riba dial djamante

e ta moldea bo kabes

laga kere ku bo tin ku bira un popchi Pinedo

boroto di balora bo mes ku e imagennan moderno.

Bo pechunan mester ta den un push up braziel

ku e ta propaganda pa bo kumpre

si no, bo no ta konta komo muhe.

 

Tio ta reip subrinu

wes ta klap ku e dos enbes di 6 anja

abogadonan tabata muchu druk  wori

ku makamba.  Abuzu di mucha i muhe

no ta koi pa gana fama ni voto.

 

Awa i lus korta,

nan a

mande kas, sin pago

pretenshon k’e mester kome

Burger King bebe djus

Richmond den su boka

pa fria e trouma

un dia e lo bin bei si

Joceline a bisa : “niun ten nos tabata katibu”

 

Lei karma

Lei di polechi ta katibu

Lei di 2 kara malagradesi

Lei Mula beibi

Lei di konsenso

Lei di lechi kondens

Lei di sto’i papia koi kens

Lei di libera merkado finansiero

Moketa Anti-Kolonial den Hantskun di Felpa

E kara ku nan tin no ta nan kara no, e kara ku nan tin no ta nan kara. Di dilanti tin dobel kara, si bo wak bon di dilanti maskarada. Satanas nan tata konosemi kaba si, Satanas nan tata konosemi kaba. E sa ku mi ta yu di Rastafari, e sa ku mi ta yu di Rastafari…  (c) Goldy Locks – Dobel Kara http://www.youtube.com/watch?v=7V6y96T_DsABrigada di kolonialismo

Arestonan di e liderasgo di partido Movementu Futuro Korsou a keda kalifika pa nan mes i fantikada bou di giua di e medianan ku ta simpatisa o keda patronisa pa e ala finansiero di MFK komo aktonan kolonial di gobiernu Ulandes sinta na Den Haag. Nan meta lo tabata e ripitishon dje senario ku lider di Frente Obrero Liberashon 30 di mei 1969 Anthony Godett a pasa den na kuminsamentu di siglo 21 na momentu ku ela keda akusa i sentensia pa un kaso di froude. E rasonamentu politiko tabata ku FOL tabata muchu sosial i lo stroba e ruta neoliberal, un merkado ekonomiko liber sin muchu regla, lei, vigilansia di gobiernu kaminda por hasi i deshasi ku e trahado i su bida pa ganashi komersial. Pa Godett e gritunan anti-kolonial no a resulta ku su votadonan un mayoria respeta e tempu ei na 2003 di 8 asiento a sali bai kaya, mobilisa protesta kontra un hostilidat ulandes politiko di ekterior i sostene pa e elite reinante den komersio.

Un Saliña choria ku un par di mil hende pa bin wak bandanan popular di Ritmo Kombina i Tambu paga pa MFK simulando ku nan tin un sosten popular grandi no a keda replika e periodo kaminda e dos lidernan Schotte i Jamaloodin a keda detene pa outoridatnan. Partiendo lot pa gana outo enbes di duna strukturalmente edukashon politiko popular a presenta un kuenta di kasi niun sosten di e pueblo votado di MFK ora e dos lidernan a keda libra tentativamente for di nan selnan di polis na Barber, Banda Bou ni maske e kameranan di televishon kwe angulonan straño pa purba di tapa e bashi di hende presente. Na momentu ku un partido i su sirkulo sosial ta deklara ku Ulanda ta konspira pa efektua un kaida di un organisashon politiko bo mashin di harma protesta via kanalnan di institutonan hudisial lokal, na Ulanda i den bo region mester ta zetá.

E kaso di e tres abogadonan Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson i Anthony Eustatius ku mester a defende nan mes dilanti di konseho di supervishon di abogasia a duna hopi kla di konose ku ta tin protesta organisa pero ela mengua, debilita i e seriedat dje mobilisashon ta kuestionabel tambe. Ora e ekspertonan di lei no ta uza leinan pa bringa kolonialismo ulandes e ta sigi mancha nan supuesto karakter anti-kolonial. Un otro ehempel ta ku ora nan tabata hiba nan defensa kontra presidente Emsley Tromp pa defamashon henter nan nota no a keda tradusi na Papiamentu pa hende por a lese i piki sierto enseñansa politiko-huridiko for di dje pa fortifika i amplia konesementu di resistensia. Papiando 25 minut na radio MAS99  tampoko no ta libera un pueblo si komo profeshonal den lei bo no ta ninga di eduka un masa grandi via e medio di komunikashon mas popular. Emisoranan manera MAS99 i FiestaFM, Krioyo konsientemente ta borota ku mannan di Ulanda ta meti den e persigishonnan politiko i diskordia den mundu di abogadonan pero for di nan frekuensianan radial no ta saliendo un programshon ku por duna empuhe grandi den empodera e pueblo a base di konesementu un avanse den mobilisashon i organisashon den politika anti-kolonial.

Media su rol no ta solamente limita na radio pero un dje influensia mas grandi despues di dje ta pa e oudensia ku ta lesa, korant Vigilante ku su propietario Lilo Sulvaran no tin e konsenshi di komberti su korant di unu ku ta kolonisa e lucha diario di e pueblo ku entrado abou bibando den barionan pa malu lubida. Su korant hudisial, invetsigativo ta drei riba e strugel di e klase trahado kaminda un aresto of dalmentu outo ta keda privilegia riba edukasho di un pueblo ku artikulonan ku por yuda e lesado sali afo di su opstakulonan sosial.

18 di november  Ronald Plasterk e minister di asuntunan di reino tabata di bishita na Korsou, un dia prome e tabata na Boneiru kaminda bou di liderasgo di James Finies a invoka riba nan ansestronan libertado Martis di Catalina Janga ku a rebeldia kontra podernan kolonial 180 aña pasa. Einan na e isla ruman nan si a enfrenta e minster Plasterk ku pankarta i no ta tin duda pa eksigi un referendum konstitutional. Un dia despues na Korsou e minister di asuntunan di reino a yega sin mester a wori mes ku editorialnan strategiko di korantnan i emisoranan of protestanan anti-kolonial, e furia di masbangu di parti di MFK i e abogadonan ku nan medionan di komunikashon a keda un spektakel barata solamente pa konsumo lokal, niun intenshon nan ta tin pa di berdat hunga badjon kontra Ulanda. E uniko aktonan rekordabel tabata ora Chester Peterson a bisa Dick Drayer reportero makamba : “Sodemieter op klootzak” lokual for di e spektrum dje supuesto movementu anti-kolonial mester tabata e koro kanta kontra minister Plasterk durante su bishita pero enbes di esei ta wowonan skuins so e grupo a risibi pa nan manego mediokre sin un strategia kordina di bringa kolonialismo ulandes. Esaki ta keda rekonfirma na momento ku un kaso den korte lo keda entama kontra un website ulandes Knipsel Krant Curacao (www.kkcuracao.net) ku a risibi hopi kritika di ta rasista huntu ku http://www.versgeperst.com. E problema ta sinta ku si bo ta pretende di ke ta un benefaktor den e lucha kontra rasismo ulandes i bo boka ta mas hanchu ku haf di Sta Anna i abo komo abogado i tur otro miembronan politiko (MFK. MAN) influente mester hinka man den saku, konekta ku bo netwerk finansiero i soru pa bin ku bo mes media riba internet ku ta kontra-aresta e kolonialismo mediatiko di parti di e websitenan di notisia i opinion. Keda lamenta i agita sin konstrui un struktura di media digital pa konsientisa un publiko riba e kolonialidat ku ta reina na Korsou ta yuda ku masha nada.

Podernan den media, politika, komersio, i mundu huridiko tin ku alivia e dolo dje pueblo prome nan por bin na remarke di risibi un sosten grandi pa luchanan anti-kolonial. Un kas, trabao, bon skol, kasnan di kuido i siudadanonan senior, un parada di bus, leinan di labor ku ta keda respeta, korant, radio, televishon ku ta remedi edukashonal pa lagabu briya komo un suidadano liber i kritiko. Anto e ora ei mane Gibi di Windt ta skibi den su poema ‘Lucha Sagrado’ e yu di Korsou balente lo lanta kontra e abusu rasial blanku i podernan elite di mesun kolo, kultura ku lo kondusi na:

“Sino ta awe, lo ta mañan òf otro aña

E lucha sagrado pa dushi Kòrsou

Lo kanta viktoria den kurason

Di tur ku ta sinti nan yu di Kòrsou”

 

Futuro di Media: Mas Mensaheronan di Berdat

Riba bispu di Dia di Prensa a duna un presentashon di un raport preliminar di UNESCO (sin partisipashon of aprobashon di e konsumido: pueblo) tokante desaroyonan den media na Korsou na Biblioteka Nashonal Frank Martinus Arion. For di 2013 e investigadonan hulandes Renske Pin i Suzan van Velzen a haña e enkargo pa investiga kon prensa ta funkshona komo suministrado di informashon.
Amigoe ku tin e vershon preleminar den nan poder ta sita e UNESCO raport: “Media no ta den estado pa eherse nan rol komo vigilado di gobiernu i otro akshonista poderoso den sosiedat na drechi. Pa motibu di un serie di puntonan medionan di Korsou muchu tiki ta uza nan potensial demokratiko.”

“Tin un dependensia di media komersial, ku tin ku satisfase nesesidatnan di tur grupo di e isla.
Media komersial riba e isla mayoria bes ta keda motiva pa ganashi i ta mira kumplimentu ku nesesidatnan di un kandidat grandi di gruponan sosial inklusivo esnan menos pudiente den sosiedat, komo algu no lukrativo.”

E raport ta trese dilanti lokual pa años pueblo sa kaba ku prensa ta okupa su mes muchu ku notisianan di polis, korte i politika (politikeria partidista) ku ta bai a kosto di notisia ku ta eduka i eleva un pueblo manera: enseñansa, salubridat, ekonomia i asuntunan sosial.

‘Straño’ [no] ta ku CMO riba e dia di presentashon di e raport di UNESCO no tabata presente ni despues a laga tende su opinion riba e investigashon. Nan a firma un MOU (memorandum di komprenshon) komo meta pa alsa nivel di media ku UNESCO na 2011 kiermen nan silensio i absensia ta demostra un hipokresia grandi pa nan kompromiso i deber komo defensor di prensa pa mehora e kalidat di produkshon di notisia. Lokual CMO si a hasi 1 di september riba Dia di Prensa ta organisa un almuerso pa kolekta fondo ku diskurso planea ku e presidente Sociedat Interamericana de Prensa (SIP) Julio Muñoz pero di un of otro manera sin duna e motibu a remplase ku un hurista, miembro di Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, eskritor venezolano Asdrúbal Aguiar un profesor anti-chavista di ku via Stanley Ignacio su konekshonnan ku Copei e partido ruman di su PNP aki na Korsou. [E teksto kompletu di su diskurso: runrun.es/inbox/151601/asdrubal-aguiar-la-prensa-libre-y-democratica-vive-una-hora-menguada-en-el-hemisferio-occidental.html ]

Un dia despues Vigilante (korant di tata spiritual di CMO sr Lilo Sulvaran) su relato tabata konsentra mas riba kon profesor Aguiar a kalifika gobiernunan den Latino Amerika (Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador) komo populista diktorial menasando prensa via leinan pa strobando e kolumna vertebral di demokrasia. I kon gobiernunan i speshalmente ofisialismo na Venezuela ta sensura prensa segun su manera di mire. Loke sigur a keda nota ta ku konsul di Venezuela Sonia Alvarado no tabata tei mirando e orado konfliktivo anti-Chavismo-Madurismo, un movida di parti di CMO no muchu inteligente si Korsou ke keda e ‘Bon Biseña’ ku Venezuela manera nan mes ta promove i propaga.
Sobadje e presensia di eks prome minister Gerrit Schotte [komo pseudo fanatiko kumbiniente di Chavez-Maduro] ta ridikulisa henter e diskurso di Aguiar aun mas ya ku Schotte mes a haña su la di kritika riba sensura di prensa i opstakulisando libertat di ekspreshon durante su gabinete.

Vital atenshon mester keda duna na lokual no a keda menshona den relatonan di media riba lokual profesor Aguiar a bedei, esaki ku ta mas importante i pregnante awe: “E periodistanan tin ku eherse nan labor
obedesiendo na e prinsipionan di un
periodismo responsabel (algu ku Korsou no a defini i tene su mes na dje ainda), esei kiermen, aktuar ku
buenafe, brinda informashon presiso i konfiabel, refleha na un manera ophetivo e opinionnan di esnan
inbolbi den e debate publiko i abstene di kai den sensashonalismo”.”

E chek di NAF 3000,- ku ENNIA Banco di Caribe a duna CMO komo aporte pa estudio ta un finansa di outo-sensura pa no vigila, raporta, investiga institutonan finansiero. Algu ku pa dekadanan ta e regla di oro pa sobrebibi komo medio di komunikashon. Si un konstelashon di media no por organisa modelonan nobo pa finansia su kousa e ta predestina pa keda katibu di kapitalismo krioyo. Mal paga, tiki derechi laboral, edukashon inferior tur ta malchinan ku no ta yuda hisa e kalidat di periodismo, di ‘talk-shows’, di hende ku ta krea of modera produkshon di notisia.

Stanley Ignacio presidente di CMO a duna un primisia na Telecuracao ku e chens por ta grandi ku pasobra no tin muchu interes di miembresia pa re-eduka nan mes i pasobra tin hopi desunion i tiki miembro (50 for di 28 emisora, 8 korant, 3 televishon) den e organisashon ku nan ta haña nan mes forsa pa desolve si sigi asina.

Ku fayesementu di periodista Aileen Looman un bon representante i bon ehempel di periodismo i komunikashon sosial den media a keda atras. Durante su entiero varios kolega a testigua ku Sra. Looman por a keda karakterisa komo un dama na vanguardia di Papiamentu ku no sa hasi wega, ekspresa su opinion sin leng’i suku ku un solo kara tratando di keda mas ophetivo i imparsial posibel den henter e teatro di media. Su traspaso pa un otro dimensio di bida lo mester por inspira e mundu di media di freska nan mente i boltu e situashon kritiko ku Korsou ta pasando aden. Manera minister enkarga ku ensenansa, kultura i siensia sra. Irene Dick a deskribi prensa komo e entidat mas poderso di mundu ora ela habri e presentashon di UNESCO ku un sita di Malcom X ku ta vigente te dia di awe: “Nan tin e poder pa laga parse e inosentenan no-inosente i laga e no-inosente parse inosente, i esei ta poder. Pasobra nan ta kontrola e mente dje pueblo.”

– Dia di Prensa i di parti di Extra, Vigilante nan no a skibi un editorial.

– tv, radio no a organisa un debate pa kalibra unda e direkshon di prensa tin ku bai.

– pueblo konsientemente ta keda sensura pa Curacao Media Organization i sobra komunidat di prensa pa partisipa den formamentu di un vishon nobo pa prensa.

– Prensa a kibra su spiel pa wak su mes kara i ripara e sikatrisnan ku ta danino pa desaroyo di e sosiedat aki.

– Ki dia lo bin un akshon di Ministerio Publiko manera ‘Ta Basta Awo’ riba dononan di media ku ta hodiendo e pais aki ku nan periodismo putri?