Emperatris di Skalo

Emperatris Skalo

pakiko banda viadukt drumi den un kasita trastorna

Hesta bunita e proyekto di makambario a keda. Paga miles di florin pa pinta para i flor riba muraya pa turista bin wak bo luga. Hodementu di hipokritnan

E merese un baño un wc un kama ku kolchon

direktor di fkp fundashon kaka popular no tin e humanidat pa regle.

direktor i komesarionan di banko sentral no ta sufisiente humano pa yude

ACU, representashon di ulanda, Curoil no tin sanger den nan vena pa suavisa su eksistendia.

makambanan i ydk hipster, komunidat di arte siegu pa nesesidat di un muhe

ora awa basha, e ta druma bou di viadukt

makambanan kreativo ku nan blufein pretu den nan palasio ta wak sin hasi nada.
Man krusá, konspirando pa traha plaka hortando espasio di biba di hende empobresa, hende ku si ta mira nan inhumanidat, nan moral defuntu

idolatria di moneda makabre ta stroba pa stima e pueblo aki.

MCB ku su brel positivo no por saka su man sinberguensa i trese dignidat?

Duna 1% di bo ganashi Lilo Sulvaran, djis 1 miserabel porsiento di bo ganashi di korant Vigilante di un dia so pabo kumpra un konteiner-flet di Goisco pa e emperatris di Skalo por biba felis den dje.

Tribi 1795

1795 tribi 2019.jpg

Ambannima, wak kon tur hende ta murmura pero ketu bai e kadenanan ta gritando.

Kadavernan kolonial ulandes ta hole stinki. Kadavernan ku ta putri spiritu di un pueblo. Zumbinan ku ta keda adora mane santu. Kadavernan santifika ku ta plama morto i miseria.

E hendenanki no ke bringa , tin un miedu paden ta bati nos, strobando pa bringa pa libertat.

Desgustu ta hopi, e kadavernan blancha a hasi un kos ku nos sesunan, hesta un fiserei.

Nos tin ku lanta, si nos no lanta nos sanka ta keda den e fiserei.

Ki mishi nos konmemora sin soda? Sin hincha kakubein o sanger keda deramá

Ta nos mes tin ku libra nos mes niun pero niun hende lo hasie pa nos.

Ambannima pordon, Diana pordon, ya nos tin algun opresor kolonisado mas pa strangula.

Nos tin ku hala nan un kantu, tin ku bebe nan sanger si no nan lo sigui bebe esun di nos.

rei Mortifika

Rei Morto

Djawelo no sa hode ku hende bibu:
Kudjo ta subi seru pushando su krenwá
yena ku herment. Awe ta pampel ela bai traha.
Sigá den skina di su boka,huma diki dekolonisado
ta siensa e bario. Un komunidat sin banderanan kora,
blanku, blou. Niun paña oraño, niun zumbi paramilitar
politiko lembedo kas real ta grita: “Biba rei Welmu”
te eternidat. Niun lo sobrebibi aki i sali
sin kara brongosá. Kriansanan kolonial rogando
pe dianan di oubade por bini bek.
Obediensa sobrenatural diosifikando
un monarka makamba. Un distopia dobel doloroso,
mas pio kasi e nor por bira. Alaba un malbat ku a horta biones for di un pueblo Karibense pa drai riba un onderstant mionario danki na nos inosensia konstitushonal, huridiko? No. Nunka.

Si nan no ta bringando kolonialismo ulandes,
nan ta selebrando.
si nan no ta agita kontra kolonialismo ulandes,
nan ta selebrando.
si nan no ta duna un plato di pensamentu,
nan ta selebrando

Ras Mozes mahestuoso moviendo den Punda ku
su baiskel kosmologiko pretu. Bandera di Korsou
huntu ku esun di ulanda. Kos ta komplika.
Borchi ta saka un boroto sismologiko:
“Rei Welmu ta ilegal sinta riba e trono.”

6 Reina

presu-reinanan-di-libertat

deseo ta destino,
bula for dje baranan,
kima kolchon fini
mente inmarabel,
benta bui riba diabel
alma di hende bo nunka por mate,
esun ku ta papia ku su sanka
wak pa bo no bati man p’e
boka ta elogiá brasa di wela,
e holo di banana hasá, galina stobá,
anochi lat e kama ta zona rabiá,
karisia kayente di bo stimá,
yu mainta trempan su sunchi honrá ta lantabu.

Esei ta libertat,

Sen den bo saku, kana ku kalmu,
bandona tirania kolonial
di wesnan makamba
lesando bo sentensia.
Abogado falsu ku ta ninga
pa bringa pa bo biba.
Un brindis pa miho tempunan
pasobra lei ta bisa
ku heru ta dirti den huma
chokando e sinberguensanan
ku a pari demoñonan sosial
den bida di hende pretu.

Laga pasado frusá bludu
bo ta vrumu di bo mes felisidat
dunele pechu, serka bo
e ta sinti su mes bon
wesunan ta grita i gruña

Bo no por serami
Bo no por serami
Bonoporserami
Bonoporserami
Bonoporserami

Salmo Sagrado

Ku un yu ‘so’ kobrando salario minimo ta un fiernu finansiero
Nan a mata su wela, e trahado sosial no sa kon pa restora,
niun hende ta wori ku e ta sufri ketu bai.
Mañan ta high heels na Spoonz sowieso
Ora berans dal aden, anto bo’n tin nada pa gasta,
basha bo ke basha abou tur hende ku ta wantabu feu kome.
Tiany ta haltu, 7or mainta
feu su garganta ta sali un kloaka di koño bo mama
p’e mundu hente ku nunka a tribi di stime bek

Marga ta ora bo no por kome un Dabudek kambio sosial
n’e truk’i pan i kuminsa kria brasa di 9000 miya pa
strangula e arkitektonan di genesidio pretu na Den Haag

Korsou, bo hendenan ke ta bunita dilanti spil
teniendo nan iPhone, paden dio’sa.

benta 5 florin den tanki
drenta kachipin buskando un ko’i hasi
Awalektra a subi
Desayuno pasta djente
Kaya Shers mi’n ke mire
Merdia ta kou kiko ta

Korsou: hende hostina plan bari no konose buki lei kodigo penal

Vigilia pa tur ku ta keda goberna pa patin i donchin politika
Habri e frishidel 6 biaha pa ora. Nada den dje.
Dama siegu di hustisia ta murmura:

Pobresa ta krimen organisa
di siglo pasa, dia ku barkunan a yega ku ‘salbado sefardiko’
E angustia ta balido rekonosiendo un estafa bankario ku a dura 100 aña.
barikanan ta borota
e hamber tin ku muri, at’ei salmo sagrado
sobra’i porko ta rechaso
e vito finansiero ke pa sigi korta
e bisio di ghetto ta insisti pa sobrebibi nos tin ku horta bek.

Korsou: un zumbi so por kana sin lombrishi

pampel di wc a kaba, uza Vigilante numa
rasta ku a keda di bui pornada
niun ta rabia

kadaver bibu ku
babadó mara
nos tur ta tin biaha
no tin kuent’i nada
paso riba e kuenta
no tin net net nada
8 korant, 4,5 televishon, 8 emisora
pero niun ke debati kombin e podernan ekonomiko
por sigui machika nos?

Korsou un kolebra nunka por bira un Kerubin

Antikristu Chiki

Kabes i stoma ta gruña
un alkemestria ku ta duna empoderamentu spiritual
den regionnan selestial
kaminda Selikor
no ta pasa pa 3 siman.
I no tin niun partisipashon
na un quiz di matematika
paso much’i skol pober
no ta konta
Manera
Johan van Walbeeck
Schweitzer
Vigdis Mensing-Jonckheer
Schroeder
Papiando ulandes lo salbabu
Aktuando makambiá lo resusitabu
Periodista pretu
pero
e no sa ainda
Skibi, raporta
tokante su komunidat
mane e ta na
Terneuzen o Goeree Overflakee ainda

Atabo awo para den un masa
ta grita pa un kambio tur kara skarpion dek ta
wak bo straño.
Solidarismo un bisio,
pa bo sobrebibi
bo mester di niun sinti,
agrediendo, hode esnan
debalua ku semper
b’a skupi afo.

Labor pretu feminino barata
T’asina b’a gana bo miones
Niun fondo di penshun
Niun sindikato
Diabel stima plaka
paga un abogado
lage gaña ko’i kens
pa hende sigi kai
den e graf di
genesidio pretu finansiero.

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Pulpito di prensa pagá
ta mente di hende.
Basha káká riba e grupo
elektoral mayoritario klase trahado
bisa ku nan ta bubé
votando robes,
nan ta bobo,
selektando partidonan robes
pero ta nan plaka si ta soru
ku e patronisado komersial
por pasa aviso na
bo emisora pa abo i
bo klase di ‘hende drechi’
por kome.
Ekonomia politiko di falsedat mediatiko di hubilo.
Skucha bon nan kurason
ta pomp asido.

Radio un refugio di ribirishi
Korant un sanktuario di sensashonalismo
Empresario den su imperio perverso

Honor ne redentor
Boutisa den yorá di un
multi mionario, rifero
Mansedumbru t’esun ku kere
ku nan mes t’e salbado,
wak pa bo n’ hoga den
e arka di adorashon.
Baron di weg’i number
ta indoktrina un pueblo
i ekspropia miones feu
nan saku i bin broma ku
K I R I W I C H I
Un pastor ta indoktrina
ku beibel den man
ranka bo diesmo i
indignifika dons
di bo yumuhe.
Tata spiritual di
e apostel bon proteha bou
di alanan dje periodistanan angeliko

Ku boka ta konfesa
fieldat na Kristu
Ku kurason silensioso
ta sera aliansa ku Satan

Kuenta di banko na Suisa
YDK blanku ke ta e mesias ekonomiko i politiko di un pueblo pretu empobresa
Kuantu hendemuhe pretu ta doño di un pomp di gasolin?
Kuantu muhe blanku ta brasa bara na Piskelat?

Bo predikashi komersial pega den purgatorio
Bo fe frakasa den un fiernu temporal

Santoli p’e sinberguensanan

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

wp-mask

 

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

E bentaha di kolonialismo ulandes ta ku ela produsi hende ku ta bai studia lei, gradua komo hurista, abogado, agita kontra atrosidatnan kolonial pero semper ninga di defende e pueblo aki pa medio di nan konesementu huridiko estatal i hiba estado NL dilanti mesa berde.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Boutisa den sinberguenseria Amparo i su ruman multi-mionario Robbie Dos Santos no por habri band’i Coshel un supermerkado koperativa ku ta ofrese produktonan barata pa pueblo por alimenta nan mes. Kombiertiendo 5% di su ofisinanan di number den koperativa ku lo duna e ganashi bek na e bario tampoko lo mira lus di dia.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

E ira di imposibilidat ta halando rosea den presidente di Banko Sentral, den su reinado di un kwart siglo e no a interesa su mes pa inberti den un programa eskolar di edukashon finansiero. Regimen di asosashon di bankonan no ta permiti pa eksisti un nashon di hende pretu ku ta kuida nan saku.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Ni maske sigi hinka rudia pa Gregory Elias e no ta bai revela kon pa drai e negoshi di offshore pa muchanan di Ser’i Papaya tambe por gara miones, niun tayer agendà pa komparti konesementu kon ta krea fortuna.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Palasio di gobernado pesta ku spokinan supmiso di tempunan aya suplando den su orea pa legumai e tentashon di bira soberbe i supversivo kontra korona i kasnan santu.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

No Stroba Si Bo No Por Yuda

Wiels buki - dokumentario Bo'n Por Matami

Plant’i man ta grita
kontra paisnan i
podernan parasitiko
bo no por konkista
un pueblo nase liber.
Fondo di laman su kurason
ta bati ku invinsibilidat
Eiden nos alma a keda labá,
einan berdatnan
nunka por keda trosa.
Orguyo i vanidat ta
sunchi otro ku miedu
sunu pe mundu ounke
sabi nan no sabi.
Elitismo ta buska skapatorio
pero e halá di sota
no sa faya
Un lastrá aki,
un lastrá aya.
E pueblo ta hari,
ansestronan ta
krusa spada ku komersiantenan ku a paga nan

16 aña largu
salario minimo.

Nigernan floho nan yunan i ñietunan ta rasona.

Un soño ta kima den
kibra di marduga,
e strea di nort ta
odia haraganismo
pesei e no ta lusá pe,
perdi pa semper.

Djipopo ta krese
riba lenga i den
orea di libertadónan
Anochinan pesta ku
nagmeri nefasto nan
ta fugando envano pa
Skeindot.
Kobando trankenan
di trouma
na pia di
kamanan konspirado

E trono a keda tumba, nan rei lelap no tei mas.
E dekreto divino ta firma.

Prensa Chikungunya

Prensa katibu
di shon nobo shon bieu
Periodista bobo
Bobolin
Ku nes e no tin.
Hambra pa keda paga
Rabia tras di mikrofono
Un pida bolo
Den su stoma
Riba su kuenta di banko
Ate ta kokocha tuma
yabi outo serka Vamparo

Plaganan di periodismo ‘5 florin 2 outo’
Skupi venenu den kabes di hende
Lage kere ku redu a bira e berdat verifika pa dios mes.
Doño di tv, korant, radio
Santu manipulado pa kapitalismo krioyo.
Mas sanger ainda riba bo portada
Mas potret di ‘Rasta’ pa yena bo saku? Mas televishon pa laga un pueblo pega soño pa semper?
Sigi papia ku lenganan di ignoransia infinito
Prensa ku bruki bisti,
holo stinki stinki di pupu.
Den su fase di beibi,
Gatiando.
Miedu pa hasi un pueblo mas sabi.

Plaka, plaka
Prensa chikungunya
Plaka, plaka
Ta laga periodistanan baila ku burdugu
Plaka ta lanta morto foi santana.
Un dia domferstant diabel tin ku disparse
Bibu e ta ta.
Un kambio irevokabel,
na kaminda.
Asina mes.

Sarantoni

Ken Ta Mi Tata Papi Esprit

Tata su nanishi ta kore pero e no ta ferkout, knockout dje manzaliña blanku, adore mane un santu ounke ela hasi ko’ diabel. Laga mai atras.

Abogado Peppie Sulvaran tata hurista konose lei feu su planti man, artikulo kiko, konsiso, tratado internashonal torna pero no tin igra pa inisia un lucha den korte pa presunan haña dokter, dentista, psikologo, nutrishonista, un diploma den piskelat pa ora nan sali nan ta kana den patronchinan dignifika i kisas bira un abogado pa pueblo.

Tata no sa kon ta stima
Riba weg’i skrima
Maskarada pretu
Pa kara no reda sintimentunan
Puñalando kurason di hende
2 paso bai dilanti
4 paso bek
Un subida aki, un abismo aya
Kurpa grandi pero kurason di un adolesente ku ta bati duru pa kada pida saya.

Tata Marlon Regales un agente di lus proklamando pa libera un pueblo di sklabitut mental, empodera komunidat ku konsenshi historiko di sklabitut i kolonialismo i alabes dyayabanda mantene un ideologia kolonial seksista komo relashonista publiko di Campo Alegre ku 150 muhenan Latina so mester putia
eiden i YDK no. Glorifikando e mesun sistema di eksplotashon i mantene dominashon maskulino finansiero
riba e muhenan, ningando nan rekapasitashon ekonomiko, ningando nan e derechi di forma un sindikato durante nan hosel karnalmente pa un miho bida pa nan mes i nan stimanan.

Piramide di palabra i pensamentu, barankanan riba otro; un bola di batayanan bunita i te ne punta shelu a keda kishiki pe niester tiki amor pa nos akibou.

Tata pastor Norwin Josepa ta ordena MAS99 pa keda siegu pe ira di ser supremonan ku ta hostina riba e periodismo mentiroso manipulativo saliendo feu boka di Dwight Rudolphina. Tanten tata Darwin Gregg ta basila trankil paso papa pastor Juano Coco no ta wori ku su radio Krioyo ta un luga pa skuchado keda horta pa charlatan spiritual sin nomber sin fam ‘Los misioneros de la fe’. Papi Esprit ta alaba diosnan falsu usando Kristu pa atrahe plaka fresku drenta na radio New Song danki na broyo politiko krea pa manipulado periodista Humphrey ‘HZ’ Zimmerman. Tatanan ku Beibel den man i Belzebub grawatando den nan mente.

Doble R na Jan Boos anochi lat luna yena ku Sagitario ta sklama: “Dios Tata poderoso ki dia mi yu musikal Gibi Doran ta bin bei i pone un paro ne porkeria mainta den studio na Kura Piedra?”

Studiantenan riba barikada i kada bes di nobo e mesun kansion kanta pa tatanan kabesando sindikato, politika, sektor priva, media: Un melodia di no respekta nan komo partner igual den negosashon di nan futuro. Tatanan no ke pa nan haña poder ku nan mes programanan na radio, televishon, korant strukturalmente.

Tatanan lidernan sindikal mes a kontrubui pa krea suidadano ku ta alaba e sistema kapitalista. Tata Bebe Rojer i Wim van Lamoen por bedei bosnan dia bosnan stoi keda hasi koi bon mucha i eduka bo miembresia pa milita kontra e makina neoliberal lenga i rosea.

Di wes’i lomba abou bai ariba, di hanchi tera pa komunidatnan ku wachimen priva. Wikentnan na Bogota lagando bo yu para na Hot Center desampara riba hilchi haltu.

Tata no por sin su kopa mundial, kayanan di favela kaminda sanger a kuri pa e wak weg’i bala riba pantaya, hende mata pa akomoda FIFA gana miyones riba pueblo di Brasil anto aki ku un polar e no ta ni rel ni trel, ta sanka brasileira i bala e ke mira. No ta su asuntu tog ku nan a saka hende for di nan kas, tira hende den kabes. E fuchibol ta rondo, morto p’esun un otro su gosadera.

Tata minister di transporte publiko Earl Barlborda mester 16 luna i 3 seizoen di orkan mas pe kuminsa un teleton na Telecuracao pa kolekta plaka pe buska par’i staka di heru i plachinan di zim pe sirbi pueblo ku a paga impuesto i pone borchi bus ku dak pa wanta solo i yobida di awa.

Tata di direktivanan di skol ta krea apartheid, si skol Berg Carmel por saka 48% di nan alumno pa bai Havo, otro maestronan di skol tin ku bai e universidat ei siña klara hubentut ku e mesun trikinan edukashonal. Ki mishi tantu skol kristian manera Emmy Berthold no por saka ni un di nan alumnonan bai Havo?

Un yu sin tata ta skop un boter di plastik, den su mundu imaginario riba kaya. Kas sin televishon, niun Flow niun Direct, delantero chiki goleando pa su trofeo soñando un dia e por kumpra un flat screen pa su mama i rumannan

Tatanan mandatario morto spanta pa preshona banko, seguro, fondonan di penshun pa yuda inberti miyones den e pueblo. A boltu gobiernu, pone ekspertonan pa trese konfiansa bek pa plaka lora pero te ainda kapitannan di industrianan finansiero no ke demokratisa na institutonan ni mishi ku e sen gana for di nos sodo’i frenta pa diskredita e opinion general ku nan ta sinberguensa reinkarna.

Pai plaga pretu Sarantoni habri kaminda pa nan.
Pai plaga hudiew Sarantoni eskolta nan na regionnan mas noble
Pai plaga blanku Sarantoni tuma nan den bo brasa, floria nan ku fe sanado

Sarantoni sakudi
Sarantoni skupi
Sarantoni kinipi

Sarantoni sakudi
Sarantoni skupi
Sarantoni kinipi
Habri e kaminda.